Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. / ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
192 711€ 378 226€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 17 600€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 17 600€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
192 711€ 360 626€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
59€ 98€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
192 652€ 360 528€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
20€ 5 280€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
20€ 5 280€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
192 731€ 383 506€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
169 574€ -67 175€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-67 175€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
236 749€ -67 175€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
23 157€ 450 681€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 200€ 1 200€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 200€ 1 200€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
18 957€ 41 081€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
15 030€ 40 499€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
3 927€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 582€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
3 000€ 408 400€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
3 000€ 408 400€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
192 731€ 383 506€