Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 946€ 0€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 946€ 0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 946€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 0€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
71 795 192€ 31 721 148€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
228€ 0€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
228€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
71 794 964€ 31 721 148€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
683€ 356€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
71 794 281€ 31 720 792€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
877€ 419€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
877€ 419€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
71 798 015€ 31 721 566€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
25 008€ -6 917€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
0€ 0€
063
 
Základné imanie (411)
0€ 0€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-6 917€ -360€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
31 925€ -6 557€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
20 866€ 7 336€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
10 830€ 4 200€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
10 830€ 4 200€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 381€ 136€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 381€ 136€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
8 654€ 3 000€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 654€ 3 000€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 0€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 0€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
71 752 142€ 31 721 148€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
71 752 142€ 31 721 148€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
71 798 015€ 31 721 566€