Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 171€ 12 927€ 1 946€ 0€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
2 314€ 3 576€ 1 946€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
2 314€ 3 576€ 1 946€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 857€ 9 351€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 857€ 9 351€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
34 741 081€ 66 128 396€ 71 795 192€ 31 721 148€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
174 193€ 0€ 228€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
174 193€ 0€ 228€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
34 566 887€ 66 128 396€ 71 794 964€ 31 721 148€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
55€ 2 314€ 683€ 356€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
34 566 832€ 66 126 081€ 71 794 281€ 31 720 792€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 693€ 2 822€ 877€ 419€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 693€ 2 822€ 877€ 419€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
34 751 945€ 66 144 145€ 71 798 015€ 31 721 566€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
116 821€ 31 859€ 25 008€ -6 917€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
31 859€ 25 008€ -6 917€ -360€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
84 962€ 6 851€ 31 925€ -6 557€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
334 864€ 80 353€ 20 866€ 7 336€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
15 340€ 13 480€ 10 830€ 4 200€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
15 340€ 13 480€ 10 830€ 4 200€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 153€ 2 220€ 1 381€ 136€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 153€ 2 220€ 1 381€ 136€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
317 370€ 64 653€ 8 654€ 3 000€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 153€ 913€ 8 654€ 3 000€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
26 443€ 33 889€ 0€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
17 082€ 22 641€ 0€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
5 271€ 7 210€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
267 421€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
34 300 261€ 66 031 933€ 71 752 142€ 31 721 148€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
34 300 261€ 66 031 933€ 71 752 142€ 31 721 148€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
34 751 945€ 66 144 145€ 71 798 015€ 31 721 566€