Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

patrik.digital s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
30 570 € 18 018 € 16 986 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 570€ 18 018€ 16 986€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
25 006 € 16 595 € 13 781 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 648€ 1 202€ 1 746€
11
C.
Služby
20 996€ 12 445€ 11 326€
12
D.
Osobné náklady
270€ 2 856€ 634€
13
E.
Dane a poplatky
92€ 92€ 75€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 564 € 1 423 € 3 205 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 926 € 4 371 € 3 914 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 564 € 1 423 € 3 205 €
36
P.
Daň z príjmov
835€ 233€ 481€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 729 € 1 190 € 2 724 €