Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

The Knitting Company s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
71 343 € 33 072 € 4 549 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
59 983 € 12 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
59 983 € 12 350 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
11 025€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 958€ 12 350€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
11 360 € 20 722 € 4 549 €
015
B.I.
Zásoby
424€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 266 € 12 072 € 150 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 510€ 221€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 410€ 11 668€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
346€ 183€ 150€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 670 € 8 650 € 4 399 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 670€ 8 650€ 4 399€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
71 343 € 33 072 € 4 549 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
21 556 € 25 634 € 4 412 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
20 134€ -588€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 078 € 21 222 € -588 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
49 787 € 7 438 € 137 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
34 443€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
14 495 € 6 612 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 735€ 811€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 297€ 5 652€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
463€ 149€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
849€ 389€ 137€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
437€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci