Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

The Knitting Company s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
71 343 € 33 072 € 4 549 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
59 983 € 12 350 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
59 983 € 12 350 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
11 025€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 958€ 12 350€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
11 360 € 20 722 € 4 549 €
015
B.I.
Zásoby
424€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 266 € 12 072 € 150 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 510€ 221€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 410€ 11 668€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
346€ 183€ 150€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 670 € 8 650 € 4 399 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 670€ 8 650€ 4 399€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
71 343 € 33 072 € 4 549 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
21 556 € 25 634 € 4 412 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
20 134€ -588€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 078 € 21 222 € -588 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
49 787 € 7 438 € 137 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
34 443€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
14 495 € 6 612 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 735€ 811€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 297€ 5 652€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
463€ 149€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
849€ 389€ 137€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
437€