Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.08.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
345 932 € 212 917 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
262 909€ 212 075€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
27 200€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55 823€ 842€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
330 337 € 211 031 € 4 676 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 928€ 14 590€ 20€
11
C.
Služby
202 213€ 155 850€ 350€
12
D.
Osobné náklady
878€ 1 558€
13
E.
Dane a poplatky
6 185€ 253€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 168€ 36 963€ 4 092€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
62 801€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 164€ 1 817€ 214€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
15 595 € 1 886 € -4 676 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
45 768 € 41 635 € -370 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 952 € 4 731 € 685 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 753€ 4 680€ 676€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
199€ 51€ 9€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 952 € -4 731 € -685 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
10 643 € -2 845 € -5 361 €
36
P.
Daň z príjmov
2 590€ 602€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 053 € -3 447 € -5 361 €