Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Amazing Bricks s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
257 941 € 197 926 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
49 261 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
49 261 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 261€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
208 680 € 197 926 €
015
B.I.
Zásoby
172 690€ 132 509€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
165€ 165€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 661 € -2 994 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 661€ -2 994€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
29 164 € 68 246 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
29 164€ 68 246€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
257 941 € 197 926 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
74 351 € 96 803 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
98 000€ 98 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 197€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-22 452 € -6 197 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
183 590 € 101 123 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 399€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
41 582€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
140 609 € 101 123 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
84 189€ 91 781€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
550€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 497€ 9 342€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
53 373€