Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
194 930 € 52 704 € 42 776 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
21 700 € 5 227 € 11 845 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
21 700 € 5 227 € 11 845 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 700€ 5 227€ 11 845€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
173 230 € 47 477 € 30 931 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
83 000 € 25 905 € 30 737 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
78 837€ 22 156€ 30 397€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 970€ 2 250€ 340€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
193€ 1 499€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
90 230 € 21 572 € 194 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
90 230€ 21 572€ 194€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
194 930 € 52 704 € 42 776 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 329 € 17 061 € 6 205 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 60€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 561€ 1 144€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
268 € 10 857 € 1 205 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
177 601 € 35 643 € 36 571 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
65 638 € 35 643 € 36 571 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
52 390€ 30 598€ 14 514€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
182€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 191€ 5 045€ 457€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 875€ 21 600€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
110 115€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 848€