Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.04.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
14 823 € 36 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 313 € 1 763 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 313 € 1 763 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 313€ 1 763€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
13 510 € 34 660 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 831 € 5 302 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
357€ 5 134€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 341€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 133€ 168€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 679 € 29 358 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 679€ 29 358€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
14 823 € 36 423 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
9 961 € 4 371 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-630€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
5 591 € -629 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 862 € 32 052 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
86€ 31 264€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 251 € 788 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
638€ 930€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
677€ 344€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 907€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
29€ -486€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 525€