Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
144 125 € 12 317 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 638 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 638 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 638€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
144 125 € 9 679 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 866 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 512€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 354€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
141 259 € 9 679 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
141 259€ 9 679€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
144 125 € 12 317 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
8 490 € 7 817 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
141€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 254€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 095 € 2 817 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
135 635 € 4 500 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
132 282€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 901 € 4 500 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
106€ 4 500€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 490€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
305€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
452€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci