Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
144 125 € 12 317 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 638 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 638 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 638€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
144 125 € 9 679 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 866 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 512€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 354€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
141 259 € 9 679 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
141 259€ 9 679€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
144 125 € 12 317 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
8 490 € 7 817 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
141€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 254€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 095 € 2 817 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
135 635 € 4 500 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
132 282€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 901 € 4 500 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
106€ 4 500€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 490€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
305€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
452€