Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X002451
28.4.2017
Dražba 18.4.2017 Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na mailovej adrese: henrieta.slavk…
2017-X002450
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 278
2017-X002449
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Bytový dom súpisné číslo 33
2017-X002448
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Hodnotený objekt sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Čiližská Radvaň, okres Dunajská Streda. Hodnotené …
2017-X002447
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatne…
2017-X002446
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Spišský Štvrtok, rodinný dom s.č. 491:
2017-X002445
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Byt č. 13 na prízemí (1.np) bytového domu čs. 280 na ul. Štefánikovej
2017-X002444
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X002443
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Kyjatice, okres Rimavská Sobota v dvoch samostatných lokalitách, na okraji zastavaného územia obce. Stavby …
2017-X002442
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti obce Hnilčík. Okolitá zástavba je tvorená rodinnými domami, záhradkárska osada, v tesnej blízkosti sa…
2017-X002441
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. Šibeničný vrch mimo zastavaného územia mesta v západnej priemyselnej - stavebne nezra…
2017-X002440
28.4.2017
Dražba 25.4.2017 Motorest, súp. č. 211, na parc. C KN č. 1224/3, k.ú. Tarnov:
2017-X002439
28.4.2017
Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235
47256401
Dražba 31.5.2017 Opis predmetu dražby je súčasťou znaleckéhop posudku číslo 150/2016 znalca Ing. Jozefa Ďuriša, ktorý je prístupný k nahliadnutiu u dražobníka … Levice Nitriansky
2017-X002438
28.4.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 29.5.2017 Byt č. 143 v bytovom dome súp. č. 2900, ul. Rúbanisko III 17, k.ú. Lučenec Bratislava 1 Bratislavský
2017-X002437
28.4.2017
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 25.5.2017 Budova rodinného domu sa nachádza medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jed… Bratislava Bratislavský
2017-X002436
28.4.2017
JUDr. Michal Brož, so sídlom A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok ako správca úpadcu: B W a.s.
35753706
Dražba 23.5.2017 Pozemky – ostatné plochy, orná pôda, vodné plochy Rakovo Žilinský
2017-X002435
28.4.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 29.5.2017 Bytový dom je postavený na rovinatom pozemku v Trnave, časť Farárske, okr. Trnava. Bytový dom má 1 podzemné podlažie, 2 nadzemné podlažia a pl… Bratislava Bratislavský
2017-X002434
28.4.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 27.4.2017 Bratislava 1 Bratislavský
2017-X002433
28.4.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 27.4.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X002432
28.4.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 27.4.2017 Bratislava Bratislavský