Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003685
23.6.2017
Štefan Majchrák Súdny exekútor 16.8.2017 sídlo Ex. úradu, následne presun na draženú parcelu. Bratislava Bratislavský
2017-X003700
23.6.2017
Dražba 19.6.2017 Predmet dražby sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 156 v k.ú. Stará Turá, ktorý má celkom 1+8 podlaží, 2 vchody, plochú st…
2017-X003699
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Identifikácia pozemku: LV č. 240
2017-X003698
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Identifikácia pozemku: LV č. 238
2017-X003697
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003696
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003695
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003694
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003693
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 23.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003692
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 31.7.2017 3-izbový byt č. 38 o celkovej výmere 81,35 m2, na 4.p., vchod č. 14, na ulici Školská 45/14, Nová Baňa, postavenom na parcele registra "C… Bratislava Bratislavský
2017-X003691
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom v obci Unín, súpisné číslo 181, okres Skalica, postavený na parcele č. 581/1 a pozemky parcely registra "C" evidované na… Bratislava Bratislavský
2017-X003690
23.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 24.7.2017 Rodinný dom,súp.č. 345, parc.č. 51/1, k.ú. Malinovo, okr. Senec Bratislava Bratislavský
2017-X003689
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.7.2017 Byt č. 609, 6 posch., č.súp. 10191, Rybničná 61/B, BA Bratislava Bratislavský
2017-X003688
23.6.2017
LawService Recovery, k.s., značka správcu: S1731, správca konkurznej podstaty úpadcu: Šidlovský Jozef, nar. 10.11.1964, bytom: Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč.
47817003
Dražba 21.7.2017 Reštaurácia Pod Lipou v obci Plaveč, okres Stará Ľubovňa. Stavba má pridelené súpisné č. 522 a je postavená na pozemku, parcelné č. 767/13, p… Zvolen Banskobystrický
2017-X003687
23.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 27.7.2017 Dražba - 1 izbový byt č. 10 o výmere 43,00 m2 nachádzajúci sa v meste Trenčín na ulici 28. októbra, na 2.p., vchod č. 18, v bytovom dome súpis… Bratislava Bratislavský
2017-X003686
23.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 27.7.2017 Rodinný dom s.č. 312 na p.č. 493 Bratislava Bratislavský
2017-X003683
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Ide o stavbu bytového domu s.č.5555 na p.č.1919/197 so 156 b.j. na východnej časti mesta Dunajská Streda - sídlisko Mlyny II., ktorá bola post…
2017-X003682
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Ide o stavbu bytového domu s.č.5555 na p.č.1919/197 so 156 b.j. na východnej časti mesta Dunajská Streda - sídlisko Mlyny II., ktorá bola post…
2017-X003681
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Ohodnocovaný byt č.29 sa nachádza n 3.podlaží 7poschodového obytného domu s.č.2227 v sídliskovej zástavbe Nová Ves, Dunajská Streda. Obytný do…
2017-X003680
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Ide o stavbu bytového domu s.č.5555 na p.č.1919/197 so 156 b.j. na východnej časti mesta Dunajská Streda - sídlisko Mlyny II., ktorá bola post…