Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2018-X002624
16.3.2018
Dražba 13.3.2018 Popis bytového domu so súp. č. 424
2018-X002623
16.3.2018
Dražba 13.3.2018 Rodinný dom v obci Raková, súpisné číslo 659, postavený na parcele č. 131 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej …
2018-X002622
16.3.2018
Dražba 12.3.2018 Rodinný dom súp.č. 263 na parc.č. 367/1
2018-X002621
16.3.2018
Dražba 13.3.2018 Polyfunkčná budova je postavená v tradičnej murovanej sústave. Zakladanie stavby je riešené na betónových základových pásoch. Zvislé konštrukc…
2018-X002620
16.3.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 12.4.2018 Bytovka súp. č.340 je panelová montovaná z prefadielcov na betónových základoch, strecha je plochá dvojplášťová, krytina živičná zvarovaná, … Bratislava Bratislavský
2018-X002619
16.3.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 16.4.2018 Rodinný dom je jednobytový murovaný, prízemný bez podpivničenia – jednotrakt miestnosti radené za sebou s pravidelným obdĺžnikovým pôdorysom p… Bratislava Bratislavský
2018-X002618
16.3.2018
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 11.4.2018 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský
2018-X002617
16.3.2018
Prvá arbitrážna k.s., správca Úpadcu: Peter Král „v konkurze“, bytom Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856
36795364
Dražba 29.1.2018 Rodinný dom súp.č. 1030 na parc.č.3110 Banská Bystrica Banskobystrický
2018-X002616
16.3.2018
Miroslav Bandík, rod. Bandík
Dátum narodenia: 23.12.1965
Dražba 14.3.2018 Žilina Žilinský
2018-X002615
16.3.2018
SKODA & SKODA s.r.o.
36817872
Dražba 18.4.2018 Obytný dom je 11-podlažný monolitický železobetónový stĺpový, 2 podzemné a 9 nadzemných podlaží s plochou strechou. Povrchová úprava vonkajšíc… Banská Bystrica Banskobystrický
2018-X002614
16.3.2018
BEERTRADE, s.r.o. v konkurze, v zastúpení správcom na základe Uznesenia OS Prešov sp. zn. 1K/19/2016 o ustanovení správcu v konkurznom konaní JUDr. Gáborom Szárazom, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
31403107
Dražba 26.4.2018 Predmet dražby - jedná sa o rovinatý pozemok umiestnený v zastavanom území mesta Bratislava m.č. Rača v katastrálnom území Rača. Pozemok je um… Kežmarok Prešovský
2018-X002613
16.3.2018
BEERTRADE, s.r.o. v konkurze, v zastúpení správcom na základe Uznesenia OS Prešov sp. zn. 1K/19/2016 o ustanovení správcu v konkurznom konaní JUDr. Gáborom Szárazom, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
31403107
Dražba 26.4.2018 Predmetom dražby je budova skladu postavená v radovej zástavbe ďalších rovnakých budov – oblúkové sklady. Budova skladuje postavená na rovinat… Kežmarok Prešovský
2018-X002612
16.3.2018
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
Dražba 25.4.2018 Rodinný dom súp.č. 54, sa nachádza cca 300 m juhovýchodne od obecného úradu obce Kečovo, v katastrálnom území Kečovo, v okrese Rožňava. Dom je… Žilina Žilinský
2018-X002611
16.3.2018
KRIVANKON k.s., správca úpadcu: Mária Brindzíková, nar. 14.05.1956, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR
47752785
Dražba 17.4.2018 Opis predmetu dražby a jeho stavu: Bratislava Bratislavský
2018-X002610
16.3.2018
Správcovský dom, k.s. Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske zapísaný v zozname správcov MS SR pod. č. S1571 v zastúpení komplementárom - Ing. Nikoleta Pappová správca úpadcu: MINON, s.r.o., v konkurze IČO:36 349 721 Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo konkurzného konania: 40K/38/2016
47236329
Dražba 12.4.2018 Hotel MIGNON - Stavba - Kaštieľ, ul. Pod kaštieľom č. 9, súpisné č. 949, parcela č. 1304, k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okre… Partizánske Trenčianský
2018-X002561
15.3.2018
Dražba 12.3.2018 Súbor č.1:
2018-X002560
15.3.2018
Dražba 12.3.2018 Rodinný dom, s.č. 834, p.č. 2032, k.ú. Štúrovo
2018-X002559
15.3.2018
Dražba 12.3.2018 Rodinný dom, s.č. 62, p.č. 433/2, k.ú. Malý Kiar
2018-X002558
15.3.2018
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.
48002381
Dražba 28.3.2018 Popis hotelu Cyprián so súp. č. 462 Bratislava Bratislavský
2018-X002557
15.3.2018
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 4.4.2018 Rodinný dom s. č. 611 na Mníšenskej ulici, Jelšava Bratislava Bratislavský