Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001718
27.3.2017
Dražba 21.3.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 184
2017-X001717
27.3.2017
Dražba 20.3.2017 Rozostavaný rodinný dom na parcele KN č. 2304/3 je situovaný v intraviláne mesta Krompachy. Rozostavaný rodinný dom je situovaný v zástavbe ro…
2017-X001716
27.3.2017
Dražba 22.3.2017 Dražba - rodinný dom na ulica Zvončeková 9518/54B, Bratislava - Rača.
2017-X001715
27.3.2017
Dražba 20.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X001714
27.3.2017
Dražba 20.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X001713
27.3.2017
Dražba 21.3.2017 Rodinný dom s.č.46
2017-X001712
27.3.2017
Dražba 21.3.2017 Rodinný dom, u. L. Amadeho č. 3, súpisné č. 1467, parcela č. 2504/162, k.ú. Gabčíkovo, obec Gabčíkovo
2017-X001711
27.3.2017
Dražba 22.3.2017 Dražba - rodinný dom, Andovce, s.č. 512.
2017-X001710
27.3.2017
Dražba 22.3.2017 Dražba - Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava
2017-X001709
27.3.2017
Dražba 22.3.2017 Nebytový priestor č. 902 na 1.p., Agátová 5/B, Bratislava
2017-X001708
27.3.2017
Dražba 17.3.2017 - byt č. 4 je na 1/3 nadzemnom podlaží, má tri obytné miestnosti a príslušenstvo - kuchyňu, predsieň, kúpeľňu s WC , v podzemnom podlaží má pi…
2017-X001707
27.3.2017
Dražba 21.3.2017 Rodinný dom súpisné č. 1014, Tehelná ul., Hlohovec.
2017-X001706
27.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 10.4.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 1757 Bratislava Bratislavský
2017-X001705
27.3.2017
Mgr. Slavomír Kollár – správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Lucii Žužovej
Dátum narodenia: 24.07.1973
Dražba 19.4.2017 Dom je situovaný v zastavanom území mesta Vranov nad Topľou, v zástavbe rodinných domov na ulici Viničnej blízko širšieho centra mesta. Svahov… Prešov Prešovský
2017-X001704
27.3.2017
Platiť sa oplatí s.r.o.
45684618
Dražba 27.4.2017 Dražba - rodinný dom súp. č. 581 na ul. Novozámocká, Dulovce s pozemkami o výmere 1886 m2. Bratislava Bratislavský
2017-X001703
27.3.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu:Nikoleta Botošová, nar. 15.10.1991, trvale bytom J. Vargu 2943/1, 984 01 Lučenec
46164928
Dražba 4.4.2017 Byt č. 55 sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome s plochou strechou, dom je postavený pôdorysne do tvaru U, má 7 vchodov, celkom 1+8… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001702
27.3.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. správca úpadcu: ZK-Team, spol. s r.o. "v konkurze", so sídlom: Utekáč 886/91, 985 06 Utekáč, IČO: 36 824 704
46164928
Dražba 4.4.2017 Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva ako Spoločenský pavilón č. súp. 886 na parc.č. 9159/2, 9161/2, 9165/2 v zmysle platnej metodik… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001701
27.3.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom Bratislava Bratislavský
2017-X001700
27.3.2017
Mgr. Róbert Podhorský, správca úpadcu Jana Horváthová, bytom Vlčie Hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava, nar.27.06.1974
Dátum narodenia: 05.07.1980
Dražba 27.4.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby. Bratislava Bratislavský
2017-X001699
27.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 19.4.2017 Byt č.41 Bratislava Bratislavský