Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DD 896/2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby DD 896/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník Dražobná spoločnosť, a. s.
  IČO: 35849703
  Zelinárska 6
  82108 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 3070/B
 • Notár JUDr. Marta Pavlovičová
  Šafárikovo námestie 4
  811 02 Bratislava
 • Miesto konania Hotel TATRAN, ul. Námestie slobody 98, 909 01 Skalica, miestnosť „Salónik“
 • Dátum konania 16.2.2017 10:00 hod.
 • Kolo prvé kolo dražby
Navrhovatelia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IČO: 00151653
  Tomášikova 48
  832 37 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 601/B
Súvisiace odkazy
Predmet

 

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 8105

Okres: Skalica Obec: Gbely Katastrálne územie: GBELY

Okresný úrad – katastrálny odbor: Skalica  

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

124/2

zastavané plochy a nádvoria

71

 

124/4

zastavané plochy a nádvoria

178

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele reg. „C“ číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

1586

124/2

 

rodinný dom

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV:  koterec, prístrešok, zadný plot, drevený plot, prípojka kanalizácie, vodovodná prípojka, prípojka NN, spevnené plochy z monolitického betónu, spevnené plochy z betónovej dlažby a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 1586 na parc.č. 124/2, k.ú. Gbely

Rodinný dom s.č. 1586 postavený na  pozemku parc. č. 124/2 v kat. území Gbely, obec Gbely, okres Skalica. Objekt je prístupný z verejnej komunikácie po spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrorozvod.

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Pôvodná stavba rodinného domu je z roku 2000 v rokoch 2006 a 2010 boli pristavené prístavby k rodinnému domu.

Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou  izoláciou. Obvodové steny sú murované z keramických tehál hr. 30-40 cm. Priečky sú murované. Strecha je pultoví s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Hygienické priestory a priestory pri kuchynskej linke sú obložené keramickým obkladom. Dom je zateplený bez povrchovej úpravy. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha, v ostatných keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené opatrené vnútornými žalúziami. Dvere sú dyhované. Vykurovanie je lokálne - na tuhé palivo - 1 ks stáložiarne kachle a 1 ks kachle na tuhé palivo. Ohrev teplej vody zabezpečuje zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety:  Kúpeľňa - sprchový kút, keramické umývadlo, WC so splachovacou nádržkou kombi. Kuchyňa - kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, elektrický sporák s keramickou platňou. Vodovodné batérie sú pákové a obyčajné. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie.

Rodinný dom je priebežne udržiavaný, nepotrebuje opravu len bežnú údržbu.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby:

Koterec tvorí oceľový prístrešok so stĺpikmi v základových pätkách a drôteným opláštením. Stropy sú kovové trámové. Strešná krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Dvere sú kovové. Podlaha je betónová.

Prístrešok tvorí oceľový prístrešok so stĺpikmi v základových pätkách bez opláštenia. Strop je oceľový trámový. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová.

Zadný plot

Drevený plot

Prípojka kanalizácie - napojenie na verejnú kanalizáciu je kanalizačnou prípojkou z plastových rúr.

Vodovodná prípojka - rodinný dom je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou z plastových rúr. 

Prípojka NN - napojenie na elektrorozvod je zemnou prípojkou NN.

Spevnené plochy z monolitického betónu

Spevnené plochy z betónovej dlažby

 

Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

 

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby, sú evidované v katastri nehnuteľností pre okres Skalica, obec Gbely, k.ú. Gbely na liste vlastníctva č. 8105. Pozemky sú  rovinaté, na pozemku p.č. 124/4 je postavená stavba rodinného domu s.č. 1586. V okolí sa nachádzajú rodinné domy štandardného vyhotovenia. Pozemok má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

 

Práva a záväzky

Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, Bratislava podľa V- 1581/10 zo dňa 24.9.2010 na pozemky parc. č. 124/2, 124/4 a rodinný dom súp.č. 1586 na parc.č. 124/2 - 491/10

Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Spôsob stanovenia ceny

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku: 546/2016

Meno znalca: Ing. Martina Grexová

Dátum vyhotovenia: 13.10.2016

Všeobecná cena odhadu: 39.800 EUR

Podmienky odovzdania

1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Najnižšie podanie
39.800,- EUR
Minimálne prihodenie
300,- EUR
Zábezpeka
 • Výška 5.000,- EUR
 • Lehota Do otvorenia dražby.
 • Vrátenie Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
 • Spôsob zloženia

  1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,

  2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby,

  3. Banková záruka,

  4. Notárska úschova.

  V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 8962016.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 • Doklad zloženia 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Spôsob úhrady ceny
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 8962016 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Dátum obhliadky

Obhliadka 1: 30.01.2017 o 12:00 hod.

Obhliadka 2: 13.02.2017 o 12:00 hod.

Miesto obhliadky
Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0132, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote , prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Minimálne prihodenie
300,- EUR