Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 12017

Navrhovateľ: JUDr. Marián Novikmec, správca

 • Číslo dražby 12017
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník JUDr. Marián Novikmec, správca
  IČO: 37789406
  Rázusova 125
  09301 Vranov nad Topľou
 • Notár JUDr. Zora Chudová
  Dobrianskeho 1498
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Miesto konania Dražba sa uskutoční v kancelárii správcu JUDr. Mariána Novikmeca na adrese Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Dátum konania 14.2.2017 9.00 h
 • Kolo 1.
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby je 1/10 spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Turňa nad Bodvou, obec Turňa nad Bodvou, okres Košice -okolie, zapísané na LV č. 303, vedenom Okresným úradom Košice‑okolie, katastrálny odbor, a to:

-  pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

             parc. č.  5239/7                    výmera 826 m2    druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria           

- stavba:

             rodinný dom - súpisné číslo: 376, na parc. č. 5239/7     

a ich súčasti a príslušenstvo.

spoluvlastnícky podiel 1/10

Opis

Nehnuteľnosť z listu vlastníctva č. 303 k.ú. Turňa nad Bodvou obec Turňa nad Bodvou na parcely č. 5239/7 je pozemok v zastavanom území obce Turňa nad Bodvou na okraji obce blízko štátnej cesty E571 Košice- Turňa nad Bodvou-Rožňava. Pozemok je rovinatý, čiastočne zastavaný rodinným domom a vonkajšími úpravami a z časti je využívaný ako dvor. Pozemok je prístupný z mestskej asfaltovej komunikácie, z ulice Hradnej, susedí s okolitou zástavbou rodinných domov a záhrad. Možnosť napojenia na inžinierske siete NN, vodovodu, kanalizácie a na plynovod. Negatívny účinok na pozemok je blízkosť cesty E571, ktorá má vysokú hustotu dopravy a vysoký hluk od vozidiel je rušivý. Pozemky sú nezatienené a neohrozené chemickými výparmi. V obci Turňa nad Bodvou sa nachádzajú nákupné zariadenia, pohostinstvá, Obecný úrad, Kultúrny dom, kostol, materská škola, základná škola, pošta, lekáreň a ambulancia lekárov, hotel a autoservis. Obec má cca 3700 obyvateľov.

Stav opis

Rodinný dom súpisné číslo 376 na parcele č. 5239/7

Dom je situovaný v zastavanom území obce Turňa nad Bodvou na ulici Hradnej, jedná sa o rodinný dom súpisné čislo 376, postavený v roku 1981 na parcele č. 5239/7. Rovinatý pozemok je prístupný z obecnej asfaltovej komunikácie. Nehnuteľnosť susedí s okolitou zástavbou rodinných domov a záhrad. Dom je trojpodlažný podpivničený. Rodinný dom je postavený na betónových základových pásoch, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Na betónových základoch je podmurovka z tehelného muriva do výšky 0,5 m. Obvodné steny domu sú murované z tehál o hr. do 40 cm, vonkajšia fasáda je prevedená zo škrabaného brizolitu. Deliace priečky sú murované z tehál, vnútorné omietky vápenné hladké. Stropná konštrukcia nad každým podlažím je železobetónová s rovným podhľadom. Nad 2. NP je plochá strecha s murovanou atikou. Krytina na krove je z asfaltových pásov, čiastočne poškodená čo sa prejavuje zatekaním do 2.NP. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Okná domu sú drevené zdvojené a plastové. Vnútorné dreve sú hladké, čiastočne presklené a plné. Dom je vykurovaný ústredným kúrením s kotlom na tuhé palivo a aj lokálne s pieckami na tuhé palivo. Ohrev vody je zabezpečený pomocou dvoch elektrických ohrievačov vody. Celý objekt je napojený na verejný elektrickej energie. Elektroinštalačný rozvod je 220 V s poistkami. Strecha rodinného domu zateká, vonkajšia omietka stien je v zlom stave a vzhľadom na stav jednotlivých prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti a zanedbajú údržbu rodinného domu je predpoklad životnosť domu na 80 rokov. V 1. podzemnom podlaží sa nachádza schodisko, chodba, kotolňa, kuchyňa, izba a miestnosť skladu. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva bez drezu, vodovodnej batérie iného príslušenstva linky v dĺžke 2,85 m, je tam šporák na tuhé palivo, ktorý slúži na vykurovanie a varenie. V kuchyni je vedľa sporáku samostatný smaltovaný drez s výtokovým ventilom na studenú vodu. Z kuchyne sa prechádza do izby, ktorá slúži na spanie. V kotolni je kotol pre ústredné kúrenie na tuhé palivo pre celý rodinný dom. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne z PVC a v kotolni je hrubo zatretý betón. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza schodisko, štyri izby, kúpeľňa, samostatné WC a chodba. Podlahy v obytných miestnostiach sú z voľne položeného  PVC a v kúpeľni a samostatnom WC sú podlahy z keramickej dlažby. Keramické obklady sú na stenách v kúpeľni do výšky 2 m a vo WC. V kúpeľni je smaltovaná vaňa so sprchovou batériou, keramické umývadlo s batériou a elektrický ohrievač vody. V samostatnom WC je kombi záchodová misa. V 2. nadzemnom podlaží sa nachádza vstupná chodba zo schodiska a vonkajších oceľových schodov, tri izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa a chodba. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým dvojdrezom, pákovou batériou, WC kombi, keramické umývadlo s pákovou batériou a je tam umiestnená piecka na tuhé palivo pre vykurovanie kúpeľne a ohrievač teplej vody. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce veľkoplošné laminátové, v kúpeľni s WC sú podlahy z keramickej dlažby. Keramické obklady sú na stenách v kúpeľni do výšky 2 m, za kuchynskou linkou.

Súčasti, príslušenstvo

Plot od ulice je postavený na betónovom základe s podmurovkou z betónu a betónové stĺpiky, na ktorých je prichytená nosná oceľová konštrukcia na ktorej je pripevnená drevená výplň plotu. V plote je osadená jedna plotová bránička a jedna plotová brána s drevenou výplňou. Plot bol postavený v roku 1981, predpokladaná životnosť plotu 50 rokov.

Studňa je kopaná a má priemer 1000 mm, hĺbka studne 8 m. Studňa slúži ako zdroj pitnej vody pre rodinný dom a voda je čerpaná pomocou domovej čerpacej stanice. Zhotovená bola v roku 1981 a predpokladaná životnosť je 100 rokov.

Elektrická prípojka je zrealizovaná vzdušným káblom AL 4x16 mm2, vedená je z verejného rozvodu elektriky po rodinný dom, dĺžka 9,5 m. Predpokladaná životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka pre rodinný dom na odvod splaškových vôd je zaústená do vlastnej žumpy o objeme 10m3. Prípojka zrealizovaná v roku 2006 v dĺžke 6 m. Základná životnosť prípojky 60 rokov.

Vodovodná prípojka je oceľová DN 25, dĺžka 6 m slúži na zásobovanie rodinného domu pitnou vodou z vlastnej studne. Životnosť prípojky je predpokladaná na 50 rokov.

Žumpa je oceľová slúži na zber splaškových vôd z rodinného domu. Postavená v roku 1981, objem 10 m3, predpokladaná životnosť 50 rokov.

Vonkajšie oceľové schody slúžia na vstup do rodinného domu do 2. nadzemného podlažia. Sú vyrobené z oceľovej konštrukcie so stupnicami z oceľového roštu. Šírka schodiska je 1,1 m a počet schodov 17. Predpokladaná životnosť schodiska 50 rokov.  

Práva a záväzky

Na predmete dražby neviazne ťarcha.

Spôsob stanovenia ceny

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom č. 28/2016 zo dňa 30.11.2016 vypracovaným Ing. Františkom Kačmárom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914079. Všeobecná hodnota Predmetu dražby bola na základe znaleckého posudku číslo 28/2016 stanovená na sumu 2.970,- EUR.

Podmienky odovzdania

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádza pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Dražobník oznámi prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby na vydražiteľa tretím osobám bez zbytočného odkladu. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Najnižšie podanie
2.970,- EUR
Minimálne prihodenie
500,- EUR
Zábezpeka
 • Výška 500,- EUR
 • Lehota Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky je do začatia dražby.
 • Vrátenie Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu. Dražobnú zábezpeku, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, alebo ktorá bola zložená v hotovosti do dňa konania dražby, bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka dražby bez zbytočného odkladu.
 • Spôsob zloženia

  Dražobnú zábezpeku je možné zložiť :

  a) bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti vkladom na účet dražobníka č.ú. SK03 7500 0000 0040 2186 9379, vedenom v ČSOB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou, alebo

  b) bankovou zárukou.

  Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 • Doklad zloženia Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky sú : 1. Originálne potvrdenie banky preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z účtu účastníka dražby na účet dražobníka. 2. Peňažným ústavom potvrdený doklad preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeky na účet dražobníka. 3. Originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
Spôsob úhrady ceny
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Dražobná zábezpeka sa započíta vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú. IBAN: SK03 7500 0000 0040 2186 9379, vedenom v ČSOB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby. Dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Dátum obhliadky

Prvá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 20.01.2017 o 11.00 hod.

Druhá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 01.02.2017 o 11.00 hod.

Miesto obhliadky
Hradná 376/24, 044 02 Turňa nad Bodvou
Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení sa na tel. čísle dražobníka 057 44 210 64 alebo 0905 645 383 v čase najmenej 24 hodín pred určeným termínom obhliadky, zraz záujemcov v deň konania obhliadky sa uskutoční 30 minút pred termínom obhliadky na mieste, kde sa nachádza predmet dražby alebo na inom určenom alebo dohodnutom mieste.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Minimálne prihodenie
500,- EUR