Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 22017

Navrhovateľ: JUDr. Marián Novikmec, správca

 • Číslo dražby 22017
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník JUDr. Marián Novikmec, správca
  IČO: 37789406
  Rázusova 125
  09301 Vranov nad Topľou
 • Notár JUDr. Zora Chudová
  Dobrianskeho 1498
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Miesto konania Dražba sa uskutoční v kancelárii správcu JUDr. Mariána Novikmeca na adrese Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Dátum konania 14.2.2017 10.00 h.
 • Kolo 1.
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Čemerné, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, zapísané na LV č. 1298 a na LV č. 597, vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, a to:

1) LV č. 1298

-  pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

             parc. č.  1404/2                    výmera 108 m2    druh pozemku – záhrady

             parc. č.  1404/3                    výmera 399 m2  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria               

- stavby:

             rodinný dom - súpisné číslo: 886, na parc. č. 1404/3

a ich súčasti a príslušenstvo.

spoluvlastnícky podiel 1/1

2) LV č. 597

-  pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

             parc. č.  1404/1          výmera 1189 m2          druh pozemku – záhrady   

a ich súčasti a príslušenstvo.

spoluvlastnícky podiel 1/3

Opis

Nehnuteľnosti z listu vlastníctva 1298 k.ú. Čemerné obec Vranov nad Topľou sú parcely 1404/2 a 1404/3 sa nachádzajú v intraviláne obce Vranov nad Topľou v jeho miestnej časti Lomnica od centra mesta Vranov nad Topľou sú tieto vzdialené cca 4 km. Na parcele 1404/3 je postavený rodinný dom súpisné číslo 886 a parcela 1404/2 je využívaná ako predzáhradka pri rodinnom dome. Parcely sú rovinné. Prístup k parcelám je riešený z miestnej komunikácii. Stavby na daných parcelách je možné pripojiť na verejný plynovod, rozvody ELI, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Parcely sa nachádzajú v tichej oblasti miestnej časti Lomnica. Parcela 1404/1 zapísaná v liste vlastníctva 597 k.ú. Čemerné, obec Vranov nad Topľou sa nachádza v miestnej časti Lomnica mesta Vranov nad Topľou. Nachádza sa v intraviláne mesta Vranov nad Topľou, obytnej polohe s možnosťou napojenia na kompletné inžinierske siete. 

Stav opis

Rodinný dom súpisné číslo 886 na parcele č. 1404/3

Rodinný dom je samostatne stojaca budova súpisné číslo 886, ktorá sa nachádza v k. ú. Čemerné, okres Vranov nad Topľou, na parcele č. 1404/3. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a podkrovie a je čiastočne podpivničený. Rodinný dom je situovaný vedľa miestnej komunikácie, z ktorej má riešený prístup. Dom má dobré dispozičné riešenie je v dobrom technickom stave, v okolí sa nachádza obytná zástavba, rodinné domy, pracovné možnosti v okrese sú obmedzené, orientácia obytných miestností čiastočne vhodné a čiastočne nevhodná, terén rovinný s možnosťou napojenia na kompletné inžinierske siete, doprava autobusmi a miestnou dopravou, príslušenstvo žiadne, vybavenosť, obchody, MsÚ, banky, pošta, MŠ, ZŠ stredné školy, poliklinika, kultúrne zariadenie. Osadenie do terénu v priemernej hĺbke od 1m do 2m so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základy rodinného domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie 1.PP sú murované zo zmiešaného muriva tehly a pórobetón v šírke 37,50 cm, murivo na prízemí a v podkroví pórobetónové v skladobnej šírke 30 cm. Deliace konštrukcie sú murované tehelné, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom monolitické žel. betónové, stropy podkrovia tvorí zateplená konštrukcia krovu, krov stavby drevený, krytina poplastovaného plechu, klampiarske práce z popl. plechu, na stavbe prebieha zateplenie polistyrénom hrúbky 5 cm, zatiaľ sú zateplené dve steny rodinného domu striekaný brizolit, na zateplených stranách zatiaľ omietka hladká, schody do podkrovia so železnou nosnou konštrukciu s drevenými stupňami bez podstupníc z tvrdého dreva, schody do podkrovia so železnou nosnou konštrukciou s drevenými stupňami bez podstupníc z tvrdého dreva, schody do suterénu žel. betónové s cementovým poterom, dvere v oceľových zárubniach v obytnej časti zväčša dýhované v podpivničení hladké, okná plastové so žalúziami, mimo 1.PP, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, ústredné kúrenie teplovodné, vykurovanie kotlom na zemný plyn umiestneným vo WC na 1. NP, riadiátory panelové. V kuchyni na 1.NP sa nachádza kuchynská linka v dĺžke 3,80 m, sporák plynový s el. rúrou, nerezový drez, keramický obklad okolo sporáka a drezu, v kúpeľni v podkroví je kuchynská linka s dĺžkou 4,0 m na báze dreva, so zabudovaným sporákom s el. rúrou a keramickou platňou, digestorom, nerezovým drezom a pákovými batériami, keramický obklad za sporákom a drezom v kuchyni v podkroví je kuchynská linka s dĺžkou 4,0 m ba báze dreva, so zabudovaným sporákom s el. rúrou a keramickou platňou, digestorom, nerezovým drezom a pákovými batériami, keramický obklad za sporákom a drezom v kúpeľni na 1. NP je osadená rohová vaňa, dve umývadla a WC, taktiež murovaná sprcha, v kúpeľni v podkroví je osadená plastová rohová vaňa, dve umývadla, WC a sprchovací kút, v kabínke WC v prízemí je osadené WC combi a umývadlo, obklady v kúpeľniach a WC sú po stropnú konštrukciu, batérie v dome sú pákové, elektroinštalácia na 1. NP svetelná a motorická, v podkroví a v podpivničení len svetelná poistkové automaty. V obývacej izbe na 1.NP sa nachádza kozub s teplovzdušnou vložkou, taktiež kozub sa nachádza i v obývacej izbe v podkroví a v podpivničení len svetelná poistkové automaty. V obývacej izbe na 1. NP sa nachádza kozub s teplovzdušnou vložkou, taktiež kozub sa nachádza i v obývacej izbe v podkroví. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu, na vodu z vlastnej studne, odkanalizovaný je do žumpy. V miestne stavby je možnosť napojenia sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Vzhľadom na vek rodinného domu a vykonávanú pravidelnú údržbu rodinného domu životnosť stavby je predpokladaná na 100 rokov.

 Prístup k nehnuteľnosti je z miestnej komunikácie - parcela č. 598/1 ( vlastník Obec Dolný Pial). Jedná sa o budovu pre skladovanie a úpravu produktov. Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia s valbovou strechou a strešnou krytinou z eternitu. Vonkajšia povrchová úprava stien objektu je z vápenno cementovej omietky (vonkajšia omietka je značné poškodená). Objekt je v zlom technickom stave, životnosť objektu na 90 rokov. Doklady o veku stavby sa nezachovali, dom bol zrejme daný do užívania v roku 1930. Základy sú kamenné bez izolácie. Nosné zvislé steny sú vyhotovené z pálených tehál, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom. Nosná konštrukcia strechy je riešená drevenými krokvami, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú drevené. V súčasnosti je objekt nevyužívaný.

Súčasti, príslušenstvo

Plot čelný oddeľuje parcelu 1404/2 a 1404/1 od miestnej komunikácie. Základy betónové s podmúrovkou z kam. muriva, plotové vráta a vrátka drevená výplň na kovovej konštrukcii. Plot postavený v roku 2011. Predpokladaná životnosť 40 rokov. 

Plot zadný oddeľuje parcelu 1404/2 a 1404/3 od vedľajších parciel. Plot má podmúrovku betónovú, v ktorej sú osadené želstĺpiky, na ktorých je natiahnuté oceľové pletivo. Plot daný do užívania v roku 2009. Životnosť oplotenia 40 rokov.

Kopaná studňa  využívaná na zásobovanie rodinného domu sa nachádza na parcele 1404/3. Má osadené el. čerpadlo. Postavená v roku 1987.

Vodovodná prípojka na studňu z oceľových rúr. Užívaná od roku 1990. Životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka z plastu, ktorou je rodinný dom napojený na žumpu. Realizácia rok 1990. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Plynová prípojka realizovaná v roku 1995, ktorou je rodinný dom pripojený na verejný plynovod. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Domáca vodáreň užívaná od roku 1990. Životnosť stanovená na 30 rokov.

Monolitická žumpa užívaná od roku 1990. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Elektrická prípojka užívaná od roku 1990. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Altánok je realizovaný ako prístavba k rodinnému domu. Nosná konštrukcia drevená, krytina poplastovaný plech, podlahy keramická dlažba, výplň len voľné obitie doskami do výšky zábradlia. Užívané od roku 2013.

Spevnené plochy postavené v roku 1990. Životnosť stanovená na 40 rokov. 

Práva a záväzky

Na predmete dražby viazne :

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 2132/2007 zo dňa 16.01.2008 na: rodinný dom súp.číslo 886, postavený na pozemku parc.č.1404/3 a pozemok parc.č. 1404/2, druh pozemku: záhrady o výmere 108 m2 a parc.č.1404/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na rodinný dom súp.č.886, na pozemku 1404/3, pozemok parc.č.1404/2, druh pozemku: záhrady o výmere 108 m2, parc.č.1404/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 757/2011 zo dňa 15.06.2011 na: rodinný dom súp.číslo 886 a na pozemky parc. CKN č. 1404/2, druh pozemku: záhrady o výmere 108 m2 a parc. CKN č.1404/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2.

-Vklad záložného práva v prospech Litecký Ján,Lomnická 899/1B,Vranov n/T.Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ,č.sp.V 340/2013-92/13.

-Na podiel B1,2,3,5,6,7 - Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 757/2011 zo dňa 15.06.2011 na pozemok parc. CKN č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na pozemok parc.č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na pozemok parc.č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na pozemok parc.č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2. Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na pozemok parc.č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na pozemok parc.č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2.

-Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava podľa V 1978/2008 zo dňa 19.11.2008 na pozemok parc.č.1404/1, druh pozemku: záhrady o výmere 1189 m2.

Spôsob stanovenia ceny

Všeobecná hodnota týchto nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom č. 30/2016 zo dňa 28.11.2016 vypracovaným Ing. Elenou Kopsovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911689. Všeobecná hodnota Predmetu dražby bola na základe znaleckého posudku číslo 30/2016 stanovená na sumu 125.394,42 EUR.

Podmienky odovzdania

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádza pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Dražobník oznámi prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby na vydražiteľa tretím osobám bez zbytočného odkladu. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Najnižšie podanie
125.394,42 EUR
Minimálne prihodenie
1.000,- EUR
Zábezpeka
 • Výška 37.618,- EUR
 • Lehota Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky je do začatia dražby.
 • Vrátenie Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu. Dražobnú zábezpeku, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, alebo ktorá bola zložená v hotovosti do dňa konania dražby, bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka dražby bez zbytočného odkladu.
 • Spôsob zloženia

  Dražobnú zábezpeku je možné zložiť :

  a) bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti vkladom na účet dražobníka SK41 7500 0000 0040 2174 0364, vedenom v ČSOB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou, alebo

  b) bankovou zárukou.

  Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 • Doklad zloženia Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky sú : 1. Originálne potvrdenie banky preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z účtu účastníka dražby na účet dražobníka. 2. Peňažným ústavom potvrdený doklad preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeky na účet dražobníka. 3. Originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
Spôsob úhrady ceny
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Dražobná zábezpeka sa započíta vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK41 7500 0000 0040 2174 0364, vedenom v ČSOB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby. Dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Dátum obhliadky

Prvá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 25.01.2017 o 11.00 hod.

Druhá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 03.02.2017 o 11.00 hod.

Miesto obhliadky
Lomnická 886, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení sa na tel. čísle dražobníka 057 44 210 64 alebo 0905 645 383 v čase najmenej 24 hodín pred určeným termínom obhliadky, zraz záujemcov v deň konania obhliadky sa uskutoční 30 minút pred termínom obhliadky na mieste, kde sa nachádza predmet dražby alebo na inom určenom alebo dohodnutom mieste.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Minimálne prihodenie
1.000,- EUR