Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 22/2016

Navrhovateľ: Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza

 • Číslo dražby 22/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník Imagination, spol. s r.o.
  IČO: 44150083
  Jilemnického 58/1714
  95803 Partizánske
  Zapísaný na Okresný súd Trenčín oddiel Sro vložka 20343/R
 • Notár Mgr. Martin Výskok
  Februárová 153/3
  95801 Partizánske
 • Miesto konania Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR
 • Dátum konania 13.2.2017 10:00 hod.
 • Kolo prvé kolo
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia :

Číslo LV :

Okres :

Obec :

Katastrálne územie :

 

Správa katastra :

8199

Prievidza

Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor

Prievidza

Prievidza

Pozemky : Parcely registra „C“

Parcelné číslo :

Druh pozemku :

Výmera v m2 :

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

5059/1

Zastavané plochy a nádvoria

823 m2

1

Stavby :

Súpisné číslo :

Stavba postavená na parcele číslo :

Charakteristika :

Druh stavby :

30836

- byt č. 1, vchod: 8, na 1. p. stavby

C KN č. 5059/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 30836 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8198.

bytový dom

9

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpis. č. 30836

Spoluvlastnícky podiel: 7054/395024

Ujček Ľuboš r. Ujček a Denisa Ujčeková r. Mihoková,  ul. NAD TERASAMI 499/14, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR, (adresa manželky: ul. Na Karasiny č. 246/11, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR)  – 1/1

Dátum narodenia: 06.07.1980 – Ľuboš Ujček ; Dátum narodenia: 10.04.1990 – Denisa Ujčeková

Opis

Vzhľadom k aktuálnemu tech. stavu a vykonaným opravám a rekonštrukciám na dome je uvažované s celkovou životnosťou 90 rokov.

 

Oceňovaný byt sa nachádza v  bytovom dome s ôsmimi   poschodiami, z toho jedným technickým podlažím. Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo. Súčasťou rozvodov je aj káblová TV. Konštrukčne je dom vyhotovený z panelov hr. 25 cm so systémovým zateplením.  Strecha  plochá s krytinou z asf. pásov po  oprave.   Vodorovné konštrukcie - žel.bet. stropné panely. Schodište s povrchovou úpravou podlahy  PVC a ker. dlažba s keramickým soklíkom,  klampiarske konštrukcie z pozink.plechu.  Vonkajšie úpravy povrchov  -  silikónová omietka, vnútorné váp.cem. omietky. Spoločné dvere a okná domu nové plastové.  Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod oc.pozink.rúry, vnútorná kanalizácia - liatina, štandardný výťah. Pri dome možnosť parkingu, športoviská, zeleň.

 

Samotný 3-izbový byt nebol sprístupnený, vychádzame z predpokladu, že je bez vykonanej komplexnej rekonštrukcie,  vizuálne je možné zistiť, že má plastové okná so žalúziami, ostatné konštrukcie nezistené.

Práva a záväzky

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebyt. priestorov podľa § 15 zák.182/1993 v znení noviel.

Na podiel OSBD - záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , š.p.ú. Bratislava na základe zmluvy o postúpení pohľadávky podľa § 524 O.z. Z-3766/2001 Pod B 19: Na byt č.8, 4.p., vch.4 - záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava / IČO 00 151 653 /, na základe zmluvy o zriadení zálož. práva zo dňa 16.2.2005 V 602/05 - 695/05.

Na byt č. 1, 1.p., vchod: 8 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 5409/08 –VZ 3206/08.

EX 702/15 - P - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. - Sociálna poisťovňa, pob. Prievidza - zriadenie ex. záložného práva - Z 5848/2015 - VZ 3982/2015.

EX 22/19 - P - Mgr. Pavel Mika - Sociálna poisťovňa, pob. Prievidza - zriadenie ex. záložného práva - Z 1705/2016 - VZ 1644/2016.

Záložné právo v prospech DÚ Trenčín, Mesto Prievidza č. 2.2.4-5913-2016/3552 zo dňa 22.3.2016 – zákaz nakladania s predm. zálohom - Z 2769/2016 - VZ 2536/2016.

Spôsob stanovenia ceny

Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu

234/2016 Ing. Pavol Jurkovič 28. decembra 2016 33.200,00 EUR

Podmienky odovzdania

Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona č. 527/2002 Z.z., predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Najnižšie podanie
33.200,00 EUR
Minimálne prihodenie
200,00 EUR
Zábezpeka
 • Výška 5.000,00 EUR
 • Lehota Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
 • Vrátenie Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; tzn. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
 • Spôsob zloženia

  Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 • Doklad zloženia Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle ustanovení § 26 ods. 3, 5 až 8 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 527/2002 Z.z.“) sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 EUR, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa § 26 ods. 4 až 5 zákona č. 527/2002 Z. z., dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Dátum obhliadky

Obhliadka 1 : 30.01. 2017 o 14:00 hod.

Obhliadka 2 : 06.02. 2017 o 14:00 hod.

Miesto obhliadky
M. Rázusa 836/8 971 01 Prievidza Slovenská republika
Organizačné opatrenia

Organizačné pokyny k obhliadke č. 1 a k obhliadke č. 2: Bližšie informácie a pokyny sú k dispozícii na telefónnych číslach štatutárneho zástupcu dražobníka: 0950 44 66 66, 0905 560 050, prípadne mailom na info@imagination.sk; www.imagination.sk

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.

Minimálne prihodenie
200,00 EUR