Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. Zn. 133/2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby Zn. 133/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DRAŽOBNÍK, s.r.o.
  IČO: 36764281
  Hviezdoslavova 6
  04001 Košice
  Zapísaný na Okresný súd Košice I oddiel Sro vložka 19669/V
 • Notár Mgr. Vojtech Kavečanský
  Kmeťova 13
  040 01 Košice
 • Miesto konania Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
 • Dátum konania 13.2.2017 o 09,00 hod.
 • Kolo prvé
Navrhovatelia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IČO: 00151653
  Tomášikova 48
  832 37 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 601/B
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Byt č. 20 na 7. p. obytného domu, Benadova 25,27 so súp. č. 907, vchod 25, ulica Benadova v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 2114, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 238/10000.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 2114                          Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 355 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 238/10000

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 11505, okres: Košice III, obec: KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV, katastrálne územie: Furča.

 

Opis

Popis bytového domu so súp. č. 907

Na základe potvrdenia bol bytový dom daný do užívania v r. 1982. Bytový dom ako celok je v technickom stave primeranom veku a dobrej údržbe, celý bytový dom je zateplený vrátane novej fasády, má nové vstupné dvere, dlažba v predsieni, nové schránky, vymenené rozvody vody a kúrenia, bola prevedená rekonštrukcia strechy, jeho predpokladanú životnosť v zmysle vyhlášky súdny znalec stanovil na 100 rokov.

Popis bytu č. 20

Byt č. 20 je situovaný na 7. poschodí na Benadovej ulici č. 25 v Košiciach. Byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC. Ďalej príslušenstvom bytu je pivnica č. 20 nachádzajúca sa na prízemí bytového domu. Byt bol v nezistenom čase čiastočne rekonštruovaný. Predmetom rekonštrukcie boli nové podlahy z keramickej dlažby v kúpeľni a WC, jadro bytu je murované, v kúpeľni je plastová rohová vaňa, umývadlo, kombi WC, keramický obklad, v kuchyni je plynový šporák, odsávač pár, jednoduchý nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom, podlahy v izbách plávajúce laminátové, v kuchyni drevené, z časti poškodené - nutná výmena, vykurovanie centrálne, radiátory plechové panelové, byt ako celok má čiastočne zanedbanú údržbu, jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby, do výmeny prvkov krátkodobej životnosti, časti podláh, okien a pod. Výmera podlahovej plochy bytu, vrátane pivnice je 50,13 m2.

Stav opis

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

Práva a záväzky

ŤARCHY:

1, Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov podľa zákona č.182/93 Z.z. a § 15

2, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653. Rozhodnutie o povolení vkladu V-3993/14 zo dňa 12.5.2014 - 1125/14

POZNÁMKY:

1, Obmedzujúca poznámka: Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 4002/2016. Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná 7, 811 06 Bratislava. P-1245/16 zo dňa 13.10.2016 - 2505/16

2, informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom na dobrovoľnej dražbe záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653. P-1360/2016 - v.z.2695/16

Spôsob stanovenia ceny

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 224/2016 zo dňa 15.12.2016, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 49.745,30 €.

Podmienky odovzdania

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Najnižšie podanie
49.700,- €
Minimálne prihodenie
500,- €
Zábezpeka
 • Výška 5.000,- €
 • Lehota Do otvorenia dražby.
 • Vrátenie Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
 • Spôsob zloženia

  1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, va

  2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.

  3, Formou bankovej záruky.

  4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

 • Doklad zloženia 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1332016. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Dátum obhliadky

1, 27.01.2017 o 12,00 hod.

2, 10.02.2017 o 12,00 hod.

Miesto obhliadky
Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súp. č. 907 na ulici Benadova č. 25 v Košiciach, mestská časť Košice – Dargovských hrdinov.
Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.

Minimálne prihodenie
500,- €