Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. Zn. 123/2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby Zn. 123/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DRAŽOBNÍK, s.r.o.
  IČO: 36764281
  Hviezdoslavova 6
  04001 Košice
  Zapísaný na Okresný súd Košice I oddiel Sro vložka 19669/V
 • Notár Mgr. Vojtech Kavečanský
  Kmeťova 13
  040 01 Košice
 • Miesto konania Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
 • Dátum konania 13.2.2017 o 11,15 hod.
 • Kolo prvé
Navrhovatelia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IČO: 00151653
  Tomášikova 48
  832 37 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 601/B
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Byt č. 9 na 2.p. obytného domu – J.Wolkera 24, so súp. č. 2202, vchod 24, ulica J. Wolkera v Spišskej Novej Vsi, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 6291, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 391 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 226/10000.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 6291                       Zastavané plochy a nádvoria               o výmere 391 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 226/10000

 

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, LV č. 8184, okres: Spišská Nová Ves, obec: SPIŠSKÁ NOVÁ VES, katastrálne územie: Spišská Nová Ves.

 

Opis

Popis bytového domu so súp. č. 2202

Jedná sa o panelový objekt, v ktorom je 8 nadzemných obytných podlaží – poschodí a jedno technické podlažie – prízemie, kde sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Na každom poschodí je päť bytov. Bytový dom má jeden vchod s jedným výťahom a schodiskom. Celkový počet bytov vo vchode je 40. Vchod do objektu z miestnej komunikácie s možnosťou parkovania v bezprostrednej blízkosti bytového domu. Obvodové nosné steny bytového domu sú z prefabrikovaných sendvičových panelov, zateplené tepelnou izoláciou z polystyrénu. Vnútorné priečky a stropy sú taktiež panelové. Strecha je plochá s asfaltovou krytinou, zateplená. Fasádu bytového domu tvorí škrabaná fasádna omietka. Klampiarske konštrukcie sú nové z pozinkovaného plechu, okenné výplne v spoločných priestoroch a vo väčšine bytov sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere hladké plné, vstupné dvere plastové. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne, elektroinštalácia je svetelná i motorická, rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia je zaústená do verejnej kanalizácie, ohrev teplej vody je z centrálnej kotolne. Objekt má zrekonštruované vnútorné rozvody vody a kanalizácie vrátane výmeny stupačiek. Vzhľadom na svoj vek je bytový dom dobre udržiavaný, nie je viditeľne poškodený, má zabezpečenú vhodnú údržbu.

Popis bytu č. 9

Predmetný byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu a pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a loggie. Súčasťou bytu je pivnica na prízemí bytového domu. Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných stavebných úprav. V rámci udržiavacích prác bola vymenená kuchynská linka s vybavením, v chodbe bola zdemontovaná vstavaná skriňa a v priestore chodby vytvorený priestor na spanie a vaňa v kúpeľni obložená keramickým obkladom. Vnútorné omietky stien a stropov v byte sú vápenné hladké. Podlaha v izbách je z PVC podlahovej krytiny. V kúpeľni, WC a na loggii je keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, okenné žalúzie hliníkové, dvere pôvodné dyhované. Vchodové dvere do bytu sú čalúnené. V byte je svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi, rozvod teplej a studenej vody, ohrev teplej vody z centrálnej kotolne. Vykurovanie bytu je teplovodné z centrálnej kotolne rebrovými liatinovými vykurovacími telesami, na ktorých sú namontované merače tepla a termoregulačné hlavice. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou na báze dreva. Drez je nerezový s pákovou nerezovou batériou, plynový sporák s elektrickou rúrou a nefunkčný digestor. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni sa nachádza smaltovaná vaňa, WC je typu KOMBI. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. V kúpeľni je vaňa obmurovaná a obložená keramickým obkladom.

Stav opis

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

Práva a záväzky

ŤARCHY:

1, Záložné právo k bytu zo zákona v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome V-2313/2000 - 1495/2001

2, Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava ,IČO 00 151 653 na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000 podľa V- 117/2011 zo dňa 18.2.2011 - 704/2011,

3, Ex.úrad Košice, Mlynárska 16 - JUDr. Ján Ondáš - EX- 1272/2013-34 MO zo dňa 25.10.2013 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000 v prospech PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35792752, Pribinova 25, Bratislava ,/Z-3194/2013/-3539/2013,

4, Ex.úrad Košice, Mlynárska 16 - JUDr. Ján Sokol - EX- 1726/2013-38 zo dňa 27.1.2014 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000-in v prospech PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35792752, Pribinova 25, Bratislava ,/Z-400/2014/-459/2014,

5, Exekútorský úrad Trnava, Andreja Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava - Mgr. Dušan Čerešňa - Ex 1265/2015 zo dňa 5.8.2015 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000-in v prospech Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 810 00 Bratislava, IČO: 35831154 - Z 2694/2015 - 3495/2015,

6, Exekútorský úrad Trnava, Andreja Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava - Mgr. Dušan Čerešňa - Ex 1266/2015 zo dňa 5.8.2015 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000-in v prospech Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 810 00 Bratislava, IČO: 35831154 - Z 2693/2015 - 3496/2015,

POZNÁMKY:

1, Ex.úrad Košice, Mlynárska 16 - JUDr. Ján Ondáš - Ex 1272/2013-16 PO zo d§a 28.8.2013 -Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000 v prospech PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35792752, Pribinova 25, Bratislava – P 900/2013 - 2903/2013,

2, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom Nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v zmysle zák.č.527/2002 Z.z. v prospech Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 - P 664/2016 - 5679/2016,

3, Exekútorský úrad Bratislava, Moskovská 18, 811 08 - JUDr. Martin Hermanovský - Ex 1275/2016 zo dňa 8.9.2016 - upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností - byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v 226/10000-in v prospech Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 s obmedzujúcim zákazom nakladať s nehnuteľnosťou - P 740/2016 - 6414/2016,

4, Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár PhD. č. Ex-2782/16 zo dňa 5.12.2016 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt.č 9/2, v bytovom dome sč. 2202, orientačné 24, podiel na spol.častiach, zariadeniach a pozemku v podiele 226/10000-in v prospech Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,IČO 35 697 270 so zákazom nakladania s nehn. alebo jej zaťažením,/P-811/16/-7177/2016;

Spôsob stanovenia ceny

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 171/2016 zo dňa 25.11.2016, vypracovaným znalcom Ing. Editou Baginovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 914 877 na hodnotu 35.930,10 €.

Podmienky odovzdania

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Najnižšie podanie
35.900,- €
Minimálne prihodenie
300,- €
Zábezpeka
 • Výška 4.000,- €
 • Lehota Do otvorenia dražby.
 • Vrátenie Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
 • Spôsob zloženia

  1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1232016. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.

  2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.

  3, Formou bankovej záruky.

  4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

 • Doklad zloženia 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1232016. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Dátum obhliadky

1, 27.01.2017 o 09,30 hod.

2, 10.02.2017 o 09,30 hod.

Miesto obhliadky
Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súp. č. 2202 na ulici Wolkerova č. 24 v Spišskej Novej Vsi.
Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.

Minimálne prihodenie
300,- €