Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 131/2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby 131/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DRAŽOBNÍK, s.r.o.
  IČO: 36764281
  Hviezdoslavova 6
  04001 Košice
  Zapísaný na Okresný súd Košice I oddiel Sro vložka 19669/V
 • Notár Mgr. Vojtech Kavečanský
  Kmeťova 13
  040 01 Košice
 • Miesto konania Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
 • Dátum konania 13.2.2017 o 09,45 hod.
 • Kolo prvé
Navrhovatelia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IČO: 00151653
  Tomášikova 48
  832 37 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 601/B
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, a to:

Byt č. 35 na 1. p. bytového domu – Galaktická 1,3,5,7, so súp. č. 1482, vchod 5, ulica Galaktická v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 2935, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2, parc. č. 2936, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2, parc. č. 2937, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 a parc. č. 2938, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1482 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13834. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1590/100000.

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 3170, okres: Košice IV, obec: KOŠICE – NAD JAZEROM, katastrálne územie: Jazero.

Opis

Popis bytového domu so súp. č. 1482

Na základe potvrdenia bol bytový dom daný do užívania v r. 1976. Bytový dom ako celok je v technickom stave primeranom veku a dobrej údržbe, v nezistenom čase bol celý bytový dom zateplený vrátane novej fasády, má nové vstupné dvere, dlažba v predsieni, nové schránky. Jeho predpokladanú životnosť v zmysle vyhlášky súdny znalec stanovil na 100 rokov.

Popis bytu č. 35

Pri obhliadke súdnemu znalcovi byt nebol sprístupnený, ohodnotenie bytu z uvedeného dôvodu previedol v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách - ohodnotenie predmetu dražby z dostupných údajov - znaleckého posudku 121/2011 znalca Ing. Jána Nováka. Byt č. 35 v bytovom dome č. s. 1482 je situovaný na 1. poschodí na Galaktickej ulici č. 5 v Košiciach na sídlisku Nad Jazerom. Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC. Z jednej obytnej miestnosti je vstup na loggiu, ktorá sa nachádza na JV strane domu. Ďalej príslušenstvom bytu je pivnica č. 35 nachádzajúca sa v suteréne domu. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojka STA, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, kuchynská linka, plynový sporák, batérie, odsávač pár a radiátory okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Byt je v zmysle posudku z r. 2011 v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie a modernizácie, boli na ňom iba vymenené pôvodné drevené okná za okná plastové. Podlahy v byte sú vlysové a povlakové, dvere hladké, radiátory oceľové, kuchynská linka pôvodná so smaltovaným drezom, šporák na zemný plyn, vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo keramické, jadro pôvodné umakartové. Výmera podlahovej plochy bytu, vrátane pivnice je 68,84 m2.

Stav opis

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

Práva a záväzky

ŤARCHY:

1, K pozemku parc.č. 2935, 2936, 2937 a 2938 je zriadené v zmysle zákona č. 182/93 Zb. právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome.

2, Záložné právo k bytu v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa zákona č. 182/93 zb. § 15

3, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava IČO 00151653 podľa V 10344/11 zo dňa 4.1.2012 na byt č.35 na 1.p. vchod Galaktická 5 v bytovom dome s.č.1482 na p.č.2935,2936,2937,2938, podiel na spol.častiach a spol.zariadeniach domu 1590/100000 - 36/12

POZNÁMKY:

1, Informatívna: Oznámennie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o. Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936,formou dobrovoľnej dražby. P- 1535/2014 z 22.8.2014 - 1879/14

2, Informatívna: Oznámennie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o. Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, P-17/2015 zo dňa 14.1.2015 - 82/15

3, Informatívna: Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o. Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936 P - 249/2015 zo dňa 25.2.2015 - 406/15

4, informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, P - 1290/2016 - 2374/2016

5, Poznámka obmedzujúca: Uznesenie Okresného súdu Košice II ,sp.zn.20 C 310/2015- 12,7215214176 zo dňa 27.05.2015 ,právoplatné: 01.07.2015,o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia - nariaďuje žalovanému: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Galaktická č.1-7,Košice,zast. Správcovské bytové družstvo IV,Košice,so sídlom Levočská

č.3,Košice zdržať sa výkonu záložného práva zriadeného v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k nehnuteľnosti .P-1128/2015 -1758/15

Spôsob stanovenia ceny

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 231/2016 zo dňa 21.12.2016, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 62.451,96 €.

Podmienky odovzdania

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Najnižšie podanie
62.500,- €
Minimálne prihodenie
500,- €
Zábezpeka
 • Výška 7.000,- €
 • Lehota Do otvorenia dražby.
 • Vrátenie Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
 • Spôsob zloženia

  1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1312016. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.

  2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.

  3, Formou bankovej záruky.

  4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

 • Doklad zloženia 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1312016. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Dátum obhliadky

1, 27.01.2017 o 13,00 hod.

2, 10.02.2017 o 13,00 hod.

Miesto obhliadky
Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súp. č. 1482 na ulici Galaktická č. 5 v Košiciach, mestská časť Košice – Nad jazerom.
Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.

Minimálne prihodenie
500,- €