Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. Zn. 130/2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby Zn. 130/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DRAŽOBNÍK, s.r.o.
  IČO: 36764281
  Hviezdoslavova 6
  04001 Košice
  Zapísaný na Okresný súd Košice I oddiel Sro vložka 19669/V
 • Notár JUDr. Denisa Adamkovičová
  Brnianska 1J
  911 05 Trenčín
 • Miesto konania Hotel SPECTRUM, VIP Salónik, 2. poschodie, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
 • Dátum konania 16.2.2017 o 11,30 hod.
 • Kolo prvé
Navrhovatelia
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IČO: 00151653
  Tomášikova 48
  832 37 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sa vložka 601/B
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

a)     Stavba

súp. č. 950                          Rodinný dom                                    na parc. č. 397/171

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 950 je evidovaný na liste   vlastníctva číslo 975.

spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, LV č. 3158, okres: Senica, obec: JABLONICA, katastrálne územie: Jablonica.

b)     Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 397/166               Záhrady                                              o výmere 580 m2

parc. č. 397/171               Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 78 m2

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 397/171 je evidovaný na liste   vlastníctva číslo 3158.

spoluvlastnícky podiel: 7/12, 5/12

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, LV č. 975, okres: Senica, obec: JABLONICA, katastrálne územie: Jablonica.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: oplotenie od Trnavskej ulice, prípojka vody, vodomerná šachta, kanalizácia, plynovod, prípojka NN, spevnené plochy, betónová terasa.

 

Opis

Popis rodinného domu so súp. č. 950

Rodinný dom  je postavený na ulici  Trnavská 950,  v obci Jablonica, na rovine  v zóne rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou. Dom je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie Trnavská ulica, ktorá je situovaná na okraji obce. Dom je napojený na  vodovod, plynovod, elektrickú prípojku a kanalizáciu. Rodinný dom pozostáva z 1 nadzemného podlažia a obytného podkrovia.  Základy sú z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Dom je murovaný z Ytongu hr. 38 cm so zateplením bez dokončenia silikátovej omietky, vnútorné steny murované s omietkou, strecha je sedlová s krytinou z betónových škridiel, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná sú plastové s plastovými žalúziami, vstupné dvere plastové, ostatné hladké plné zasklené, podlahy obytných miestností sú plávajúce parkety a keramická dlažba. Kúrenie je podlahové teplovodné, ktoré zabezpečuje plynový kotol umiestnený na 1 NP. Životnosť vzhľadom na stav konštrukcií súdny znalec určil na 100 rokov. Popis podlaží: 1. nadzemné podlažie pozostáva z chodby, spálne, technická miestnosť, schodisko, WC, kúpeľňa, obývacia miestnosť s kuchynskou linkou, s možnosťou výstupu na betónovú terasu. Kúpeľňa má umývadlo s plastovou rohovou vaňou s keramickým obkladom a dlažbou, WC má zabudovanú nádržku s umývadlom, kuchynská linka je s digestorom a keramickým drezom ostatné spotrebiče sú odmontované. Podkrovie: v podkroví je veľká miestnosť, s možnosťou rozdelenia na dve rovnaké, ďalšia miestnosť ako pracovňa a kúpeľňa s WC. V kúpeľni je umývadlo, samostatná sprcha len vanička a WC s kombi nádržkou.

Popis pozemkov

Pozemky sú rovinaté, v blízkosti je hlavný dopravný ťah smer Senica – Trnava, je tu zvýšený hluk od intenzívnej dopravy.

Stav opis

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

Práva a záväzky

ŤARCHY evidované na LV č. 3158:

1, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa V-2491/13 vklad povolený 15.11.2013 na nehnuteľnosti: rozostavaný rodinný dom na parc.č. 397/171 č.z.277/13

POZNÁMKY evidované na LV č. 3158:

1, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 3495/2016 na rodinný dom súp.č.950 na parcele číslo 397/171 v prospech oprávneného Prima banka Slovensko,a.s., Žilina, IČO:31575951, Exekútorský úrad Bratuislava, JUDr.Bohumil Kubát podľa P-602/16 č.z.637/16

ŤARCHY evidované na LV č. 975:

1, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa V-2491/13 vklad povolený 15.11.2013 na nehnuteľnosti: C KN parc.č. 397/166 záhrada o výmere 580 m2, parc.č. 397/171 zast.pl. a nádvorie o výmere 78 m2 č.z.277/13

2, Exekučný príkaz EX 861/14 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na parc.č.397/162,zast.plocha a nádvorie o výmere 87 m2, parc.č.397/163, zast.plocha a nádvorie o výmere 246 m2, parc.č.397/164, zast.plocha a nádvorie o výmere 97 m2, parc.č.397/165, zast.plocha a nádvorie o výmere 54 m2, parc.č.397/166, záhrada o výmere 580 m2, parc.č.397/171, zast.plocha a nádvorie o výmere 78m2 a bytová jednotka č.1 súp.č.918 na parc.č.397/162 na podiel povinného Miroslav Jurovatý rod.Herák, nar. 7.6.1977 a Viera Jurovatá rod.Jurovatáv 7/12 , v prospech oprávneného CACAOTICA,s.r.o., IČO:35691328, Pezinok, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Jaroslav Straka ,podľa Z-3378/14 č.z.623/14

3, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa V-2491/13 vklad povolený 15.11.2013 na nehnuteľnosti: C KN parc.č. 397/166 záhrada o výmere 580 m2, parc.č. 397/171 zast.pl. a nádvorie o výmere 78 m2 č.z.277/13

POZNÁMKY evidované na LV č. 975:

1, Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva predajom nehnuteľností na dobrorovoľnej dražbe v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.323/1992 Zb., o notároch a notárskej činnosti v platnom znení záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa.s., Bratislava, IČO:00151653 podľa P-546/16 č.z.565/16

2, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností EX 3495/2016 na pozemky registra C KN parc.č. 397/162 zast.plocha a nádvorie o výmere 87 m2, parc.č. 397/246 zast.plocha a nádvorie o výmere 246 m2, parc.č. 397/164 zast.plocha a nádvorie o výmere 97 m2, parc.č. 397/165 zast.plocha a nádvorie o výmere 54 m2, parc.č. 397/166 záhrady o výmere 580 m2, parc.č. 397/171 zast.plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a bytová jednotka č.1 na parc.č.397/162 súp.č. 918 na podiel 7/12 povinného Jurovatý Miroslav r.Herík, nar. 07.06.1977 a Viera Jurovatá od.Jurovatá, nar. 20.07.1981, v prospech oprávneného Prima banka Slovensko,a.s., Žilina, IČO:31575951, Exekútorský úrad Bratuislava, JUDr.Bohumil Kubát podľa P-602/16 č.z.637/16

3, Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva predajom nehnuteľností na dobrorovoľnej dražbe v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.323/1992 Zb., o notároch a notárskej činnosti v platnom znení záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa.s., Bratislava, IČO:00151653 podľa P-546/16 č.z.565/16

Spôsob stanovenia ceny

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 68/2016 zo dňa 13.12.2016, vypracovaným znalcom Ing. Ľuborom Vargom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 712 na hodnotu 94.637,58 €.

Podmienky odovzdania

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Najnižšie podanie
94.600,- €
Minimálne prihodenie
1.000,- €
Zábezpeka
 • Výška 10.000,- €
 • Lehota Do otvorenia dražby.
 • Vrátenie Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
 • Spôsob zloženia

  1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1302016. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.

  2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.

  3, Formou bankovej záruky.

  4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.

  Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

 • Doklad zloženia 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1302016. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Dátum obhliadky

1, 31.01.2017 o 14,00 hod.

2, 09.02.2017 o 14,00 hod.

Miesto obhliadky
Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 950 na Trnavskej ulici v Jablonici, okres Senica.
Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.

Minimálne prihodenie
1.000,- €