Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 120221405

Navrhovateľ: SIMPLEX Business, s.r.o.

 • Číslo dražby 120221405
 • Zo dňa 6.12.2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník 1.konsolidačná,spol. s r.o.
  IČO: 43987397
  Štefánikova 9
  94901 Nitra
  Zapísaný na Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka 21675/N
 • Miesto konania Nitra, Štefánikova 9, kancelária dražobníka na prízemí
 • Dátum konania 17.1.2017 9:00
 • Kolo 1
Navrhovatelia
 • SIMPLEX Business, s.r.o.
  IČO: 46869565
  Janka Kráľa 104
  949 01 Nitra
  Zapísaný na Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka 32839/N
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, pre obec Bratislava, mestská časť Podunajské Biskupice, katastrálne územie Podunajské Biskupice, zapísanej na:

 

liste vlastníctva číslo 4051 ako:

 

A.  byt číslo 3

·       na prízemí vo vchode Estónska 58 nachádzajúci sa v

·       bytovom dome so súpisným číslom 5222 na parcele registra „C“ číslo 5402/1,

·       bytovom dome so súpisným číslom 5222 na parcele registra „C“ číslo 5402/2,

·       bytovom dome so súpisným číslom 5222 na parcele registra „C“ číslo 5403,

·       bytovom dome so súpisným číslom 5222 na parcele registra „C“ číslo 5404,

·       bytovom dome so súpisným číslom 5222 na parcele registra „C“ číslo 5405,

B.  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6886/334737 - ín k celku,

C.  spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6886/334737 – ín k celku k pozemku:

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 5402/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 216 m2;

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 5402/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 217 m2;

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 5403, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 216 m2;

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 5404, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 216 m2;

parcela registra „C“, parcelné číslo 5405, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 218 m2;

 

 

vo vlastníctve: Oľga Cichovská, rod. Šomodiová, Estónska 58, 821 07 Bratislava, dátum narodenia: 08.03.1956, v podiele 1/2 a Katarína Cichovská, rod. Cichovská, Estónska 58, 821 07 Bratislava, dátum narodenia: 04.06.1979, v podiele 1/2 v podiele