Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. Zn. 090/2016

Navrhovateľ: Ing. Marcela Syptáková, rod. Hurtalová

 • Číslo dražby Zn. 090/2016
 • Zo dňa 19.12.2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DRAŽOBNÍK, s.r.o.
  IČO: 36764281
  Hviezdoslavova 6
  04001 Košice
  Zapísaný na Okresný súd Košice I oddiel Sro vložka 19669/V
 • Miesto konania Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, A. Bernoláka 6, Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
 • Dátum konania 19.1.2017 o 11,00 hod.
 • Kolo prvé
Navrhovatelia
 • Ing. Marcela Syptáková, rod. Hurtalová
  Nar.: 24.01.1979
  Segnerova 3397/7
  010 15 Žilina
Súvisiace odkazy
Predmet

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

 

a)                   Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 2574                      Lesné pozemky                                               o výmere 37013 m2

      parc. č. 2575                      Lesné pozemky                                               o výmere 62779 m2

      parc. č. 3809                      Lesné pozemky                                               o výmere 121448 m2

      parc. č. 3810                      Lesné pozemky                                               o výmere 72264 m2

      spoluvlastnícky podiel: 341/56448

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 1373, okres: Námestovo, obec: HRUŠTÍN, katastrálne územie: Vaňovka.

 

 

 

 

 

b)   Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

      parc. č. 378                        Trvalé trávne porasty                    o výmere 1449 m2

      parc. č. 458                        Trvalé trávne porasty                    o výmere 1347 m2

      parc. č. 462                        Trvalé trávne porasty                    o výmere 1744 m2

      parc. č. 968                        Trvalé trávne porasty                    o výmere 4422 m2

          parc. č. 1970                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 8710 m2

      parc. č. 2803                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 6917 m2

      parc. č. 2910/1                  Trvalé trávne porasty                    o výmere 4073 m2

      parc. č. 2911                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 12243 m2

      parc. č. 3009                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 17564 m2

      parc. č. 3034                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 1660 m2

      parc. č. 3166                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 7193 m2

          parc. č. 3167                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 2062 m2

      parc. č. 3269/1                  Trvalé trávne porasty                    o výmere 18537 m2

      spoluvlastnícky podiel: 341/56448

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 1650, okres: Námestovo, obec: HRUŠTÍN, katastrálne územie: Vaňovka.

 

c)    Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 11952/1               Trvalé trávne porasty                    o výmere 1375484 m2

      parc. č. 11952/5               Lesné pozemky                                               o výmere 97839 m2

      parc. č. 11952/6               Lesné pozemky                                               o výmere 74861 m2

      parc. č. 11952/7               Lesné pozemky                                               o výmere 25549 m2

          spoluvlastnícky podiel: 474/999999

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 1005, okres: Námestovo, obec: ORAVSKÁ LESNÁ, katastrálne územie: Oravská Lesná.

 

d)   Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

      parc. č. 989/2                    Orná pôda                                         o výmere 412 m2

      parc. č. 1279                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 141 m2

      parc. č. 1281                      Orná pôda                                         o výmere 113 m2

      spoluvlastnícky podiel: 128/960

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 414, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

 

e)   Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 2482/1                  Lesné pozemky                                               o výmere 22232 m2

      parc. č. 2773/1                  Lesné pozemky                                               o výmere 26883 m2

      parc. č. 2773/2                  Lesné pozemky                                               o výmere 94 m2

      parc. č. 2775/1                  Lesné pozemky                                               o výmere 30149 m2

      parc. č. 2777                      Lesné pozemky                                               o výmere 16811 m2

      parc. č. 2778                      Ostatné plochy                                o výmere 569 m2

      parc. č. 3375/1                  Lesné pozemky                                               o výmere 274946 m2

      parc. č. 3376                      Lesné pozemky                                               o výmere 734 m2

      parc. č. 3377                      Lesné pozemky                                               o výmere 1334 m2

      parc. č. 3378                      Lesné pozemky                                               o výmere 755 m2

      parc. č. 4256                      Lesné pozemky                                               o výmere 98874 m2

      parc. č. 8605                      Lesné pozemky                                               o výmere 7452 m2

      parc. č. 8606                      Lesné pozemky                                              o výmere 2528 m2

      parc. č. 8607/1                  Lesné pozemky                                               o výmere 373572 m2

      parc. č. 12804                    Lesné pozemky                                               o výmere 2788 m2

      parc. č. 12805                    Lesné pozemky                                               o výmere 273 m2

      parc. č. 12806                    Lesné pozemky                                               o výmere 824 m2

      parc. č. 12807/1               Lesné pozemky                                               o výmere 94399 m2

      parc. č. 12807/2               Lesné pozemky                                               o výmere 1921 m2

      parc. č. 12808/1               Lesné pozemky                                               o výmere 252310 m2

      parc. č. 12808/3               Lesné pozemky                                               o výmere 329469 m2

      parc. č. 12808/4               Trvalé trávne porasty                    o výmere 189315 m2

      parc. č. 12808/6               Lesné pozemky                                               o výmere 208157 m2

      parc. č. 12808/7               Lesné pozemky                                               o výmere 6961 m2

      parc. č. 12808/8               Trvalé trávne porasty                    o výmere 56050 m2

      parc. č. 12808/9               Ostatné plochy                                o výmere 889 m2

      parc. č. 12808/10             Ostatné plochy                                o výmere 709 m2

      parc. č. 12808/11             Ostatné plochy                                o výmere 996 m2

          Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

          parc. č. 1771                      Lesné pozemky                                               o výmere 30875 m2

      parc. č. 2772                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 805 m2

      parc. č. 2776/1                  Trvalé trávne porasty                    o výmere 16064 m2

      parc. č. 6402                      Lesné pozemky                                               o výmere 139235 m2

      parc. č. 6403                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 425730 m2

      parc. č. 6432                      Ostatné plochy                                o výmere 229 m2

      parc. č. 7713                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 1818 m2

          spoluvlastnícky podiel: 474/999999

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 762, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

f)     Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

      parc. č. 262/1                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 680 m2

      parc. č. 262/2                    Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 501 m2

      parc. č. 336                        Trvalé trávne porasty                    o výmere 2397 m2

      parc. č. 2774                      Trvalé trávne porasty                    o výmere 233 m2

      parc. č. 6533/1                  Trvalé trávne porasty                    o výmere 162 m2

      parc. č. 6533/2                  Trvalé trávne porasty                    o výmere 87 m2

      spoluvlastnícky podiel: 474/999999

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 1064, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

 

 

 

 

 

 

 

g)    Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

      parc. č. 20050                    Orná pôda                                         o výmere 1500 m2

          spoluvlastnícky podiel: 110/1500

 

      Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 1621, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

h)   Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 21775/1               Lesné pozemky                                               o výmere 627 m2

      parc. č. 21778                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 2803 m2

      parc. č. 21779                    Lesné pozemky                                               o výmere 182 m2

      parc. č. 21780                    Lesné pozemky                                               o výmere 874 m2

      parc. č. 21781                    Lesné pozemky                                               o výmere 3215 m2

      parc. č. 21782                    Lesné pozemky                                               o výmere 1527 m2

      parc. č. 21783                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 4002 m2

      parc. č. 21784                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 25457 m2

      parc. č. 21789                    Lesné pozemky                                               o výmere 1416 m2

      parc. č. 21794                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 1734 m2

      parc. č. 21809                    Lesné pozemky                                               o výmere 3397 m2

      parc. č. 21811                    Lesné pozemky                                               o výmere 12296 m2

      parc. č. 21816                    Lesné pozemky                                               o výmere 11158 m2

      parc. č. 21818/1               Lesné pozemky                                               o výmere 2142 m2

      parc. č. 21818/2               Lesné pozemky                                               o výmere 1276 m2

      parc. č. 21818/4               Lesné pozemky                                               o výmere 486 m2

      parc. č. 21824                    Lesné pozemky                                               o výmere 7233 m2

      spoluvlastnícky podiel: 474/999999

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 1652, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

i)     Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

      parc. č. 21755                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 6120 m2

          spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

      Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 2006, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

j)     Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 21776                    Lesné pozemky                                               o výmere 178494 m2

      parc. č. 21790                    Lesné pozemky                                               o výmere 46935 m2

      parc. č. 21796/1               Lesné pozemky                                               o výmere 292175 m2

      parc. č. 21798                    Lesné pozemky                                               o výmere 3505 m2

      parc. č. 21799                    Lesné pozemky                                               o výmere 42506 m2

      parc. č. 21807                    Lesné pozemky                                               o výmere 142505 m2

      parc. č. 21813/1               Lesné pozemky                                               o výmere 404724 m2

      parc. č. 21820                    Lesné pozemky                                               o výmere 230705 m2

      parc. č. 21840                    Lesné pozemky                                               o výmere 92151 m2

      parc. č. 21845/1               Lesné pozemky                                               o výmere 299286 m2

      parc. č. 21845/2               Lesné pozemky                                               o výmere 1458 m2

      spoluvlastnícky podiel: 319870/516467436

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 2259, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

k)    Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 21777                    Lesné pozemky                                               o výmere 9088 m2

      parc. č. 21785                    Lesné pozemky                                               o výmere 4140 m2

      parc. č. 21787/1               Lesné pozemky                                               o výmere 96437 m2

      parc. č. 21788/1               Lesné pozemky                                               o výmere 145301 m2

      parc. č. 21792                    Lesné pozemky                                               o výmere 1060 m2

      parc. č. 21793                    Lesné pozemky                                               o výmere 22761 m2

      parc. č. 21795/1               Lesné pozemky                                               o výmere 152823 m2

      parc. č. 21801                    Lesné pozemky                                               o výmere 5751 m2

      parc. č. 21802                    Lesné pozemky                                               o výmere 3308 m2

      parc. č. 21804                    Lesné pozemky                                               o výmere 6891 m2

      parc. č. 21805                    Lesné pozemky                                               o výmere 5792 m2

      parc. č. 21810/1               Lesné pozemky                                               o výmere 63532 m2

      parc. č. 21812                    Lesné pozemky                                               o výmere 6357 m2

      parc. č. 21814/1               Lesné pozemky                                               o výmere 1405997 m2

      parc. č. 21823                    Lesné pozemky                                               o výmere 2164 m2

      parc. č. 21826                    Lesné pozemky                                               o výmere 3085 m2

      parc. č. 21834                    Lesné pozemky                                              o výmere 1896 m2

      parc. č. 21838                    Lesné pozemky                                               o výmere 5155 m2

      spoluvlastnícky podiel: 319870/516467436

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 2380, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.

 

l)     Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

      parc. č. 21786                    Lesné pozemky                                               o výmere 22377 m2

      parc. č. 21800                    Lesné pozemky                                               o výmere 84790 m2

      parc. č. 21803                    Lesné pozemky                                               o výmere 183388 m2

      parc. č. 21806                    Lesné pozemky                                               o výmere 368023 m2

      parc. č. 21808                    Lesné pozemky                                               o výmere 62398 m2

      parc. č. 21815                    Lesné pozemky                                               o výmere 765209 m2

      parc. č. 21817/1               Lesné pozemky                                               o výmere 72929 m2

      parc. č. 21817/2               Lesné pozemky                                               o výmere 11530 m2

      parc. č. 21819                    Lesné pozemky                                               o výmere 25171 m2

      parc. č. 21822                    Lesné pozemky                                               o výmere 40991 m2

      parc. č. 21835/1               Lesné pozemky                                               o výmere 146153 m2

      parc. č. 21835/2               Lesné pozemky                                               o výmere 23922 m2

      spoluvlastnícky podiel: 319870/516467436

 

      Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, LV č. 2381, okres: Námestovo, obec: LOMNÁ, katastrálne územie: Lomná.