Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DU-POS DD 134a-2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby DU-POS DD 134a-2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DUPOS dražobná, spol. s r.o.
  IČO: 36233935
  Tamaškovičova 17
  91701 Trnava
  Zapísaný na Okresný súd Trnava oddiel Sro vložka 11681/T
 • Notár JUDr. Peter Opatovský
  M. Sch. Trnavského 6
  917 01 Trnava
 • Miesto konania M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
 • Dátum konania 6.2.2017 13:00 hod.
 • Kolo prvá opakovaná dražb
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4157

Skalica

Holíč

Skalica

Holíč

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 165/10000  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1380

Zastavané plochy a nádvoria

186

1381

Zastavané plochy a nádvoria

186

1382

Zastavané plochy a nádvoria

186

1383

Zastavané plochy a nádvoria

185

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 165/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1462

1380, 1381, 1382, 1383

Bytový dom

           

 

 

 

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

40

2.p.

Bratislavská 1462/45

37,96

Opis

Byt sa nachádza v  2. nadzemnom podlaží vo vchode č.45. V dome sú 4. nadzemné podlažia a 1 podzemné. V podzemnom podlaží  je domová  vybavenosť a  pivnice. V nadzemných podlažiach sú iba byty. Byt č.40 pozostáva z 1 obytnej  miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom je kuchyňa,  zádverie , predsieň, kúpeľňa  , WC, komora , balkón a pivnica č. 40, ktorá sa nachádza v suteréne domu.

S vlastníctvom bytu  je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí  a zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha , obvodový plášť, chodby, schodiská, vchody, vodorovné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami sú:  práčovne,  sušiarne,  kočíkáreň, hromozvody, rozvod TV  signálu, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, vrátane spoločných daných rozvodov a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia  výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený.

Popis spoločných častí a zariadení bytového domu: Obytný dom je založený na základových železobetónových pásoch, montovaný zo železobetónových panelov, tvoriacich nosnú časť, pričom obvodový plášť je  vyhotovený  z pórobetónových panelov zateplených 7 cm polystyrénom. Stropy sú železobetónové, schody betónové s povrchom z liateho terazza, strecha plochá, zateplená,  izolovaná ťažkými izolačnými pásmi. Klampiarske  konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úprava vonkajších povrchov na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné  hladké, dvere drevené hladké, vstupné plastové okná zdvojené plastové . Povrchy podláh v suteréne  sú z cementového poteru, podesty a chodby v prízemí a  poschodiach z terazzo dlažby. Dom je vykurovaný diaľkovo  z mestskej kotolne a je napojený na inžinierske siete mesta. Elektroinštalácia  je svetelná a motorická, bleskozvod, vnútorný rozvod vody teplej a studenej z plastových rúr, zvislé zvody kanalizácie  sú z azbestocementových rúr, ležaté z kameninových, rozvod zemného plynu. V dome je rozvod verejného telefónu,  rozvod káblovej televízie v lištách.

Popis vybavenia bytu:

Povrchovú úpravu stien tvoria dvojvrstvové vápenné omietky,  dvere sú hladké  dýhované,  povrchy podláh obytnej miestnosti, predsiene  a kuchyne sú plávajúce, dlažby a podlahy kúpeľne z keramickej dlažby, vo WC je PVC. Vykurovanie  diaľkové, radiátory oceľové. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickým istením v byte. Vnútorný rozvod vody je z plastových rúr, kanalizácia z plastových rúr je z kúpeľne, WC  a kuchyne do zvislého  zvodu v bytovom jadre, ktorý je z PVC rúry.  Vybavením kuchyne je  kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom s  pákovou batériou a plynový  sporák  na PB s elektrickou rúrou. Vybavenie kúpeľne tvorí plastová vaňa so sprchovou nerezovou batériou  a umývadlo . Záchod je splachovací s WC misou "combi", bytové jadro je pôvodné prefabrikované. Ostatné vybavenie tvorí  domáci telefón,  plastové žalúzie,  telefónna prípojka, vstavaná skriňa  a rozvod TV signálu.

 V r. 2015 boli vymenené vchodové dvere , okná na spoločných priestoroch a dom bol zateplený. Pred 6 - imi rokmi boli v spoločných priestoroch vymenené vnútorné rozvody vody a kanalizácie. V r. 2016 bola urobená GO strechy so zateplením a  boli vymenené poštové schránky a domáce telefóny.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Stav opis

Byt sa nachádza v  2. nadzemnom podlaží vo vchode č.45. V dome sú 4. nadzemné podlažia a 1 podzemné. V podzemnom podlaží  je domová  vybavenosť a  pivnice. V nadzemných podlažiach sú iba byty. Byt č.40 pozostáva z 1 obytnej  miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom je kuchyňa,  zádverie , predsieň, kúpeľňa  , WC, komora , balkón a pivnica č. 40, ktorá sa nachádza v suteréne domu.

S vlastníctvom bytu  je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí  a zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha , obvodový plášť, chodby, schodiská, vchody, vodorovné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami sú:  práčovne,  sušiarne,  kočíkáreň, hromozvody, rozvod TV  signálu, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, vrátane spoločných daných rozvodov a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia  výlučne domu, v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený.

Popis spoločných častí a zariadení bytového domu: Obytný dom je založený na základových železobetónových pásoch, montovaný zo železobetónových panelov, tvoriacich nosnú časť, pričom obvodový plášť je  vyhotovený  z pórobetónových panelov zateplených 7 cm polystyrénom. Stropy sú železobetónové, schody betónové s povrchom z liateho terazza, strecha plochá, zateplená,  izolovaná ťažkými izolačnými pásmi. Klampiarske  konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úprava vonkajších povrchov na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné  hladké, dvere drevené hladké, vstupné plastové okná zdvojené plastové . Povrchy podláh v suteréne  sú z cementového poteru, podesty a chodby v prízemí a  poschodiach z terazzo dlažby. Dom je vykurovaný diaľkovo  z mestskej kotolne a je napojený na inžinierske siete mesta. Elektroinštalácia  je svetelná a motorická, bleskozvod, vnútorný rozvod vody teplej a studenej z plastových rúr, zvislé zvody kanalizácie  sú z azbestocementových rúr, ležaté z kameninových, rozvod zemného plynu. V dome je rozvod verejného telefónu,  rozvod káblovej televízie v lištách.

Popis vybavenia bytu:

Povrchovú úpravu stien tvoria dvojvrstvové vápenné omietky,  dvere sú hladké  dýhované,  povrchy podláh obytnej miestnosti, predsiene  a kuchyne sú plávajúce, dlažby a podlahy kúpeľne z keramickej dlažby, vo WC je PVC. Vykurovanie  diaľkové, radiátory oceľové. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickým istením v byte. Vnútorný rozvod vody je z plastových rúr, kanalizácia z plastových rúr je z kúpeľne, WC  a kuchyne do zvislého  zvodu v bytovom jadre, ktorý je z PVC rúry.  Vybavením kuchyne je  kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom s  pákovou batériou a plynový  sporák  na PB s elektrickou rúrou. Vybavenie kúpeľne tvorí plastová vaňa so sprchovou nerezovou batériou  a umývadlo . Záchod je splachovací s WC misou "combi", bytové jadro je pôvodné prefabrikované. Ostatné vybavenie tvorí  domáci telefón,  plastové žalúzie,  telefónna prípojka, vstavaná skriňa  a rozvod TV signálu.

 V r. 2015 boli vymenené vchodové dvere , okná na spoločných priestoroch a dom bol zateplený. Pred 6 - imi rokmi boli v spoločných priestoroch vymenené vnútorné rozvody vody a kanalizácie. V r. 2016 bola urobená GO strechy so zateplením a  boli vymenené poštové schránky a domáce telefóny.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky

- Predkupné právo pre Mesto Holíč na dobu 10 rokov a záložné právo k bytu v prospech ostatných vlastníkov podľa § 15 zák. č. 182/93 Z.z. podľa V-1842/01 - 66/02

- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 podľa V- 589/12 zo dňa 12.4.2012 na byt č. 40, 2.p., vchod 45 v bytovom dome s.č. 1462 postavenom na pozemkoch parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 v podiele 1/2-vice, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 vo veľkosi 165/20000 - 327/12

- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 podľa V- 589/12 zo dňa 12.4.2012 na byt č. 40, 2.p., vchod 45 v bytovom dome s.č. 1462 postavenom na pozemkoch parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 v podiele 1/2-vice, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 vo veľkosi 165/20000 - 327/12

- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava podľa EX-421/11 zo dňa 27.6.2012 /EÚ Bratislava - JUDr. Mráz/ na byt č. 40, 2.p., vchod 45 v bytovom dome s.č. 1462 postavenom na pozemkoch parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 v 1/2-vici, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 vo veľkosti 165/20000 Z-1631/12 - 711/12

- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava podľa EX-4645/09 zo dňa 11.5.2012 /EÚ Bratislava - JUDr. Krutý/ na byt č. 40, 2.p., vchod 45 v bytovom dome s.č. 1462 postavenom na pozemkoch parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 v 1/2-vici, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 1380, 1381, 1382, 1383 vo veľkosti 165/20000 Z-1748/12 - 759/12

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

Spôsob stanovenia ceny

Číslo znaleckého posudku: 168/2016

Meno znalca: Ing. Pavol Patinka

Dátum vyhotovenia: 17.08.2016

Všeobecná cena odhadu: 20 200,00 €

Podmienky odovzdania

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Najnižšie podanie
18180
Minimálne prihodenie
400
Zábezpeka
 • Výška 4000
 • Lehota do otvorenia dražby
 • Vrátenie Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
 • Spôsob zloženia

  Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 • Doklad zloženia c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Dátum obhliadky

Obhliadka 1: 18.01.2017 14:30

Obhliadka 2: 30.01.2017 14:30

Miesto obhliadky
Bratislavská 1462/45, 908 51, Holíč
Organizačné opatrenia

Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911222311.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

Minimálne prihodenie
400