Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DD 3/2015

Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s

 • Číslo dražby DD 3/2015
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník MARENČÍK dražby, s.r.o.
  IČO: 48172022
  Snežienkova 1726/4
  94901 Nitra
  Zapísaný na Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka 38932/N
 • Notár JUDr. PhDr. Zuzana Korvínová
  K dolnej stanici 20A
  911 01 Trenčín
 • Miesto konania salónik penziónu ARTin, so sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
 • Dátum konania 27.1.2017 10:00 hod
 • Kolo tretie
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

majetok zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako  súbor nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Úpadcu Prefabetón Koš, a.s. v konkurze so sídlom Železničná 285/12, 972 41 Koš, IČO: 36395 391, SR,  v   podiele 1/1, vedené Okresným úradom Prievidza - katastrálny odbor,  na LV č. 2194, okres  Prievidza, obec: Koš, katastrálne územie: Koš, ako:

-          parc. č. 1173/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2

-          parc. č. 1173/2 záhrady o výmere 249 m2

-          parc. č. 1173/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2

-          parc. č. 1174 záhrady o výmere 961 m2

-          parc. č. 1175 zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2

-          parc. č. 1176 záhrady o výmere 755 m2

-          parc. č. 1177/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 788 m2

-          parc. č. 1177/2 záhrady o výmere 290 m2

-          parc. č. 1178 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 602 m2

-          parc. č. 1179/1 záhrady  o výmere 1109 m2

-          parc. č. 1179/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 484 m2

-          parc. č. 1180 záhrady  o výmere 685 m2,;

-          parc. č. 1181 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2

-          parc. č. 1182/1 záhrady o výmere 640 m2

-          parc. č. 1182/2 záhrady o výmere 85 m2

Opis

Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v obci Koš, okres Prievidza. Jedná sa o pozemky parc.č.1173/1,1173/2,1173/3,1174,1175,1176,1177/1,1177/2,1178,1179/1,1179/2,1180,1181,1182/1,1182/2,ktoré sú súčasťou areálu Prefabetón ,a.s. Koš, ktorý je v súčasnosti v konkurze. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, rozvod elektrickej energie a odkanalizovanie je do žumpy. Pozemky sa nachádzajú v okrajovej priemyselnej časti obce v rovinatom teréne a prístupné súje po miestnych areálových spevnených komunikáciách. Od okresného mesta Prievidza je obec Koš vzdialená približne 6 km a dopravné spojenie je autobusovou a vlakovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 6 min.V obci s 1126 obyvateľmi sa nachádza obecný úrad, základná škola, materská škola, predajne potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, predajňa pohonných látok, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, telocvičňa, knižnica, pošta, futbalové ihrisko a iné.

Stav opis

Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce Koš v okrajovej priemyselnej časti Pozemky sa nachádzajú v časti obce s prístupom z hlavného dopravného ťahu po miestnych spevnených komunikáciach. Lokalita je ložiskovým územím s poddolovanými časťami územia. Pozemky majú možnosť napojenia na rozvody elektriny, na verejný vodovod a odkanalizovanie do žumpy. Jednotková východisková hodnota pozemku VH pozemku bola stanovená v zmysle Vyhlášky 254/2010 Z.z. - Vo výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov je zohľadnená poloha danej nehnuteľnosti, jej využitie, napojenie na inžinierske siete, dopravu, druh pozemku. 

Práva a záväzky

v časti B LV č. 2194 – Poznámky sú v rozsahu predmetu dražby zapísané ako :

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v

prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/5440/09/Jus zo dňa 21.4.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , P1

109/2009 - VZ 100/09, 231/15

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v

prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/16958/09/Jus zo dňa 10.7.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , P1 182/2009 - VZ 152/09, 231/15

EX 107/09-12 - U - JUDr. Mária Krasňanová - peňažné plnenie rozhodnutie č. 700-

1010040509 - Sociálna poisťovňa , pobočka Prievidza - zriadenie exekučného záložného

práva P2 692/09 - VZ 165/09

EX 110/09 -11 - U - JUDr. Mária Krasňanová - peňažné plnenie rozhodnutie č. 700-

1010180109 - Sociálna poisťovňa , pobočka Prievidza - zriadenie exekučného záložného

práva P2 693/09 - VZ 166/09

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1172/3 ,1173/2,1174,1175,1176,1177/1,1177/2,1178,1179/1,1179/2,1180,1181, 1182/1,1182/2 na stavby na parc.č. 1171/2,1172/1 - záložné právo v prospech DÚ v Košiciach podľa rozhodnutia č. 698/340/124-59004/10/Pás zo dňa 9.7.2010 – zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , P/o/ 831/10 - VZ

108/10, 231/15

EX 28/11 - U - Martin Bujna - SECURITAS SK s.r.o. Bojnice - zriad.ex.zál.práva - P (i) 184/11- VZ 8/11

JUDr. Bujna - Upoved. č.EX 229/11 - SECURITAS SK s.r.o. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,

P(i)628/11 - 68 /11

JUDr. Bujna - Upoved.č.EX 310/11 - BYDOS Nováky, s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál. práva,

P(i)916/11 - 103/11

EX 309/11 - U - JUDr. Martin Bujna - BYDOS Nováky, spol. s r. o. - zriadenie ex. zál. práva - P(i) 932/11 - VZ 106/11, 231/15

JUDr. Bujna - Upoved. č.EX 311/11 - BYDOS Nováky, spol. s.r.o. - zriad. ex. zál.práva,

P(i)965/11 - 109/11

EX 24/11 - U - Helena Kríková - TRIKOSTAV s.r.o. Prievidza - zriad.ex.zál.práva - P 1000/11 -VZ 111/11

EX 1837/11 - U - Ján Ondáš - Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava, RR Košice -

zriad.ex.zál.práva - P (i) 1083/11 - VZ 127/11

Ing. Mgr. Dzurik - Upoved.č.EX 159/11 - Soc. poisť.,Bratislava, pob. Prievidza - predaj

nehn., P(o)1111/11 - 132/11

Záložné právo v prospech DÚ Košice č. 698/340/124-101891/11/Pás zo dňa 19.12.2011 a zákaz nakladania s predmetnými nehnuteľnosťami - P (o) 56/12 - VZ 38/12

Záložné právo v prospech DÚ Košice č. 9800501/5/2352651/2012/Buč zo dňa 28.8.2012 a zákaz nakladania s predmetnými nehnuteľnosťami - P (o) 1069/12 - VZ 459/12

Nájomná zmluva č. N 2/2012 na základe zmluvy o nájme podniku č. 1/2012 uzavretá na

dobu určitú od 15.3.2012 do 31.12.2028 - VZ 447/12

K vlastníkovi č. 6 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo : 1173/1, 1173/3 , 1175, 1177/1, 1177/2, 1178, 1179/2, 1180, 1181, 1182/2, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/3, 1172/2, 1173/2, 1182/1, 1174, 1176, 1179/1 a na stavby na parc.č. 1171/2, 1172/1 - VZ 447/12, 231/15

v časti C LV č. 2194 – Ťarchy sú v rozsahu predmetu dražby zapísané ako :

Na parcely: 1173/1, 1173/3 - v prospech OTP Banka Slovensko ,a.s.,so sídlom Štúrova ul. 5,81354 Bratislava, IČO: 31 318 916 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 12.10.2007, č. V 5534/07, - VZ 108/07, 231/15

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2,

1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/5440/09/Jus zo dňa 21.4.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , Z 1571/2009 - VZ 100/09, 231/15

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2,

1172/1,1172/3,1175,1177/1,1177/2,1178,1179/2,1180,1181, 1182/2 - záložné právo v prospech DÚ v Novákoch podľa rozhodnutia č. 674/320/16958/09/Jus zo dňa 10.7.2009 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane , Z 3362/2009 - VZ 156/09, 231/15

Na parcely CKN : parc.č. 1172/2, 1173/2, 1174, 1176, 1179/1,1182/1, - predkupné právo v prospech Slovenského pozemkového fondu Bratislava podľa č. V 4522/09 - VZ 210/09

Mgr. Tóth - Ex.príkaz č.EX 1676/10 - Soc. poisť. Bratislava, pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 425/11 - 7/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 28/11 - SECURITAS SK s.r.o. Bojnice - zriad. ex. zál.práva, Z 1602/11 - 18/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 969/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1702/11 - 54/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 231/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1703/11 - 55/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 758/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1704/11 - 56/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 351/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1705/11 - 57/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX

1098/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1706/11 - 58/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 602/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1707/11 - 59/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 1345/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1708/11 - 60/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 1198/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1709/11 - 61/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 97/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1710/11 - 62/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 1676/10 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 1711/11 - 63/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 15/11 - Soc.poisť. Bratislava,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 2010/11 - 64/11

Na parcely: 1173/1, 1173/3, 1171/1, 1171/2,

1172/1,1172/2,1172/3,1173/2,1174,1175,1176,1177/1,1177/2,1178,1179/1,1179/2,1180,1181, 1182/1,1182/2 a na stavby na parc.č. 1171/2,1172/1- záložné právo v prospech DÚ v Košiciach podľa rozhodnutia č. 698/340/124-59004/10/Pás zo dňa 9.7.2010 - zákaz nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane - Z2238/11 - VZ 69/11, 231/15

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 313/11 - Soc. poisť. Bratislava, pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 3720/11 - 76/11

Na celé LV okrem parc.č.1174 - Mgr. Tóth - Ex. príkaz č.EX 314/11 - Soc. poisť. Bratislava, pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 3721/11 - 77/11

JUDr.Bujna - Ex.príkaz č.EX 229/11 - SECURITAS SK s.r.o. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 3747/11 - 79/11

EX 107/09 - P - Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex. zál.práva - Z 3932/11 - VZ 88/11

EX 109/09 - P - Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex. zál.práva - Z 3933/11 - VZ 89/11

EX 110/09 - P - Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex. zál.práva - Z 3934/11 - VZ 90/11

EX 24/11 - P - Helena Kríková - TRIKOSTAV s.r.o. Prievidza - zriad.ex.zál.práva - Z 5004/11 - VZ 111/11

EX 1859/11 - P - Jozef Martišík - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza - zriad.ex.zál.práva - Z 5364/11 - VZ 122/11

EX 108/09 - P - JUDr. Mária Krasňanová - Soc. poisťovňa pobočka Prievidza zriad.ex.zál.práva - Z 5761/11 – VZ 135/11

EX 1837/11 - P - JUDr. Ján Ondáš - Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Ba, RR Košice - zriad.ex.zál.práva – Z 5762/11 - VZ 136/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 309/11 - BYDOS Nováky spol. s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál.práva, Z 6103/11 - 173/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 310/11 - BYDOS Nováky spol. s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál.práva, Z 6104/11 - 174/11

JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 311/11 - BYDOS Nováky spol. s.r.o. Nováky - zriad. ex. zál.práva, Z 6105/11 - 17511

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 159/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 490/2012 - 58/12

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 403/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 491/2012 - 59/12

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 404/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 492/2012 - 60/12

Ing.Mgr. Dzurik - Ex.príkaz č.EX 409/11 - Soc. poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva,Z 493/2012 - 61/12

EX 1148/12 - P - JUDr. Ivan Varga - Všeobec. zdrav. poisťovňa a.s. Ba - zriad.ex.zál.práva - Z 5211/12 - VZ 456/12

Záložné právo v prospech DÚ Košice č. 9800501/5/2352651/2012/Buč zo dňa 28.8.2012 a zákaz nakladania s predmetnými nehnuteľnosťami - Z 5644/12 - 471/12

Iné údaje:

'Parcela registra C-KN č. 1174 je duplicitná s parcelou registra E-KN č. 3239 zapísanou v LV č. 2693'. protokol o oprave chýb X 334/2010 zo dňa 12.8.2010 - VZ 123/2010

K vlastníkovi č. 6 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo : 1173/1, 1173/3 , 1175, 1177/1, 1177/2, 1178,1179/2, 1180, 1181, 1182/2, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/3, 1172/2, 1173/2, 1182/1, 1174, 1176, 1179/1 a na stavby na parc.č. 1171/2, 1172/1 - VZ 447/12, 231/15

Poznámka:

Bez zápisu.

Ťarchy sa vzťahujú len v rozsahu predmetu dražby.

V zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného zabezpečovacieho práva. Vyššie uvedené záložné práva v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo. Pri speňažení predmetu dražby vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

Spôsob stanovenia ceny

Znalecký posudok č. 130/2016 vypracoval dňa 16.05.2016 znalec Ing. Jana Hurtišová, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 17 257/06-51 zo dňa 20. decembra 2006 pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie: 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: 914 114.Všeobecná hodnota predmetu dražby bol stanovená na: 33.400,-€

Podmienky odovzdania

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Najnižšie podanie
25.050,- €
Minimálne prihodenie
1.000,- €
Zábezpeka
 • Výška 5.000,-€
 • Lehota Najneskôr do otvorenia dražby.
 • Vrátenie a. bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom c. vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
 • Spôsob zloženia

  a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka

  b. zložením v hotovosti na účet dražobníka

  c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

  d. bankovou zárukou

  e. formou notárskej úschovy

 • Doklad zloženia a. originál výpisu z bankového účtu – dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky b. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky e. originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z. č. 527/2002 Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo VS uvedie číslo dražby.
Dátum obhliadky

1. obhliadka: 23.01.2017 o 9:30 hod

2. obhliadka: 24.01.2017 o 9:30 hod

Miesto obhliadky
Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby po predchádzajúcom ohlásení, a to na t. č.: 0948 663 906
Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.

Minimálne prihodenie
1.000,- €