Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DD 5/2015

Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s

 • Číslo dražby DD 5/2015
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník MARENČÍK dražby, s.r.o.
  IČO: 48172022
  Snežienkova 1726/4
  94901 Nitra
  Zapísaný na Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka 38932/N
 • Notár JUDr. PhDr. Zuzana Korvínová
  K dolnej stanici 20A
  911 01 Trenčín
 • Miesto konania salónik penziónu ARTin, so sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
 • Dátum konania 27.1.2017 10:30 hod.
 • Kolo piate
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

Súbor nehnuteľností vo vlastníctve Stanislav Chudý, nar. 08.06.1960, trvale bytom Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno, vedené Okresným úradom Prievidza - katastrálny odbor, okres  Prievidza, obec: Handlová, k. ú. Handlová:

 

A. na LV 3144 vo výlučnom vlastníctve Úpadcu v podiele 1/1 ako:

-  parcela registra „C“ parc. č. 1653 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1654/2 trvalé trávne porasty o výmere 317 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1654/3 trvalé trávne porasty o výmere 398 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1654/4 záhrady o výmere 158 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1658/2 záhrady o výmere 125 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1293 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 545 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1669/6 záhrady o výmere 6 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1670 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2

Stavba so súpisným č. 3666:

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala postavená na parc. č. 1668/2

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala postavená na parc. č. 1668/3

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – sklad, postavená na parc. č. 1668/4

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – sušička, postavená na parc. č. 1668/5

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová –  výrobná hala, postavená na parc. č. 1668/13

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 je evidovaný na liste vlastníctva č. 5128.

- výroba nábytku Handlová –sušička postavená na parc. č. 1668/19

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala postavená na parc. č. 1668/25

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1668/29

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1668/30

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 je evidovaný na liste vlastníctva č. 5128.

- výroba nábytku Handlová – sušička postavená na parc. č. 1668/31

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – sklad postavená na parc. č. 1668/32

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1668/33

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová postavená na parc. č. 1668/34

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová postavená na parc. č. 1668/35

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová  - kotolňa postavená na parc. č. 1669/2

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1669/4

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1669/5

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1669/8

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 je evidovaný na liste vlastníctva č. 5128.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1669/10

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1669/12

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – výrobná hala  postavená na parc. č. 1669/13

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

- výroba nábytku Handlová – kotolňa  postavená na parc. č. 1669/14

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3666 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

B. na LV 5128 v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu so spoluvlastníckym podielom 1/2:

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1668/13 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3144.

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 297 m2

- parcela registra „C“ parc. č. 1668/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1668/30 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3144.

- parcela registra „C“ parc. č. 1669/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1668/8 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3144.

Opis

1. Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666

2. Výrobná hala - stolárska dielňa súp.č.3666

3. Kotolňa súp.č.3666

4.  Príslušenstvo

5. Sušička dreva I.na parc.č.1668/5

6. Sušička dreva II na parc.č.1668/5

Stav opis

1. Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666

Sklad bol daný do užívania v roku 2008.Objekt má základové pásy s vodorovnou izoláciou,obvodové murivo z pórobetónových tvárnic Porfix,strešná konštrukcia je drevená z priehradových drevených nosníkov a strešnou plechovou krytinou Rova.Strop je bez podhľadu,nie sú vnútorné priečky a nie sú vnútorné a vonkajšie omietky.

2. Výrobná hala - stolárska dielňa súp.č.3666

Sklad bol daný do užívania v roku 2008.Objekt má základové pásy s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo z pórobetónových tvárnic Porfix o hr.30 cm, strešná konštrukcia je drevená z priehradových drevených nosníkov a strešnou plechovou krytinou Rova, okná plastové, dvere hladké plné, podlahy cementový poter, vráta kovové, vykurovanie z vlastnej kotolne .Nachádzajú sa tu vnútorné rozvody vody, kanalizácie, rozvod vzduchu a odsávania, požiarne hydranty, hygienické zariadenia pre zamestnancov.

3. Kotolňa súp.č.3666

kotolňa bola daná do užívania v roku 2008.Objekt má základové pásy s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo z pórobetónových tvárnic Porfix,strešná konštrukcia železobetónová doska,  dvere oceľové, podlaha cementový poter, elektroinštalácia svetelná a motorická.

4. Príslušenstvo

vodovodná prípojka, elektroprípojka, kanalizačná prípojka, spevnená plocha, oporné múry, žumpa a požiarna nádrž, ktorá je osadená za sušičkou dreva a slúži ako pohotovostná zásoba pri požiari.Postavená bola v roku 2008.

5.  Sušička dreva I.na parc.č.1668/5 

6.  Sušička dreva II na parc.č.1668/5

Práva a záväzky

v časti B LV č. 3144 - Poznámky sú zapísané :

1. Záložné právo v prospech Mesto Handlová - rozhodnutie č.B1/13 - 3811 MC6-20 zo dňa 13.6.2013, zriadenie záložného práva a zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P(o) - 643/13 - VZ 892/13

2. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, č. 9300503/5/104269/2014/Pal zo dňa 13.1.2014 a zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P(o) - 185/14 - VZ 150/14

3. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, č. 9300503/5/453546/2014/Pal zo dňa 5.2.2014 a zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P(o) - 299/14 - VZ 262/14

4. EX - 212/14 - U - JUDr. René Matuška - Glogholz sk, s.r.o. Zvolen IČO: 45 866 066 - upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, P(i) - 296/14 – VZ 263/14

5. Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby - MARENČÍK dražby s.r.o. Nitra - opr- I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s. Bratislava - tretie kolo dražby - P 760/16 - VZ 1805/16

v časti C LV č. 3144 - Ťarchy sú zapísané:

1. Na parcely : č. 1668/2,1668/6,1668/26,1668/19, 1668/18, 1668/28, 1668/29,1969/6,1670,a stavby :na parc.č. 1669/14, 1669/2, 1669/13, 1669/4, 1669/5, 1669/12, 1669/8, 1669/10, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/33, 1668/25, 1668/29, 1668/30, 1668/32, 1668/31, 1668/19, 1668/5 ( po zápise GP č. 47/2006 a GP č. 4/2007) - záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. so sídlom Suché mýto 4, 81607 Bratislava,IČO: 00 151 653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 21.1.2005 - V 250/2005 - VZ 177/2005, 108/07

2. Na p.č.1653, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1658/2, 1668/2, 1668/6, 1668/18, 1668/19, 1668/26, 1668/28, 1668/29, 1669/6, 1670 a stavby č.s.3666 postavené na p.č.1668/13, 1669/14, 1669/2, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/33, 1669/13, 1669/4, 1669/5, 1669/12, 1669/8, 1668/25, 1668/29, 1668/30, 1669/10, 1668/32, 1668/31, 1668/19, 1668/5: Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava (IČO:00151 653) na základe zmluvy o zriadení zál.práva č. V 499/07 - vz 142/07

3. Na nehnuteľnosti: výrobnú halu č.s. 3666 na parc.č. 1668/13, kotolňu č.s. 3666 na parc.č. 1669/14, kotolňu č.s. 3666 na parc.č. 1669/2, výrobnú halu č.s. 3666 na parc.č. 1668/2, 1668/3, sklad č.s. 3666 na parc.č. 1668/4, výrobnú halu č.s. 3666 na parc.č.1668/33,1668/13,1669/4,1669/5,1669/12,1669/8,1668/25,1668/29,1668/30,1669/10, sklad č.s. 3666 na parc.č. 1668/32, sušičku č.s. 3666 na parc.č. 1668/31,1668/19,1668/5, výrobňu nábytku - Handlová č.s. 3666 na parc.č. 1668/34,1668/35 a pozemky parc.č. 1653,1654/2,1654/3,1654/4,1658/2,1668/2,1668/6,1668/18,1668/19,1668/26,1668/28,1668/29,1669/6,1670 – Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 7969/08 – VZ 177/09

4. Na stavbu (výr. nábytku) č. s. 3666 na parc. č. 1668/34, 1668/35: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V 5180/09 - VZ 1697/09

5. Záložné právo v prospech Mesto Handlová - rozhodnutie č.B1/13 - 3811 MC6-20 zo dňa 13.6.2013 , zriadenie záložného práva, Z 4224/13 - VZ 1013/13

6. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, č. 9300503/5/104269/2014/Pal zo dňa 13.1.2014 Z 1228/14 - VZ 267/14

7. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, č. 9300503/5/453546/2014/Pal zo dňa 5.2.2014, Z 1704/14 - VZ 337/14

Iné údaje: Žiadosť o vymazanie stavby zo dňa 18.12.2006 Z 4518/06 - VZ 1374/06

Poznámka: Bez zápisu.

v časti B LV č. 5128 - Poznámky sú na dotknutom spoluvlastníckom podiele ½ zapísané :

1. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pob. Prievidza na základe rozh.č.9300503/5/5117162/2013/Pal zo dňa 14.11.2013 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, P(o)1369/13 - 1740/13

2. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pob. Prievidza na základe rozh.č.9300503/5/53373/2014/Pal zo dňa 8.1.2014 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, P(o)184/14 - 143/14

3. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, č. 9300503/5/453546/2014/Pal zo dňa 5.2.2014 a zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P(o) - 299/14 - VZ 262/14

4. Oznámenie o začatí dobrovoľnej dražby - dražobník: MARENČÍK dražby, s.r.o. Nitra - navrhovateľ dražby: I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Bratislava - prvá dražba – P 299/16 - VZ 908/16

Poznámka :

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby - draž. MARENČÍK dražby, s.r.o. Nitra - navrh. I & R konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Bratislava - druhé kolo dražby - P 520/16 - VZ 1293/16

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby - MARENČÍK dražby s.r.o. Nitra - opr- I & R

KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s. Bratislava - tretie kolo dražby - P 760/16 – VZ 1805/16

v časti C LV č. 5128 - Ťarchy sú na dotknutom spoluvlastníckom podiele ½ zapísané:

1. Na pozemky parc.č. 1668/9, 1668/10, 1668/13, 1668/16, 1668/30, 1669/9 (vlastn. B 2) - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 7968/08 -VZ 126/09

2. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pob. Prievidza na základe rozh.č.9300503/5/5117162/2013/Pal zo dňa 14.11.2013 - Z 255/14 - VZ 86/14

3. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pob. Prievidza na základe rozh.č.9300503/5/53373/2014/Pal zo dňa 8.1.2014 , Z 985/14 - VZ 231/14

4. Záložné právo v prospech Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza, č. 9300503/5/453546/2014/Pal zo dňa 5.2.2014, Z 1704/14 - VZ 337/14

5. EX - 22407/2013, EX 25200/2013, EX 29258/2013, EX 29320/2013, EX 5/2014 - P - JUDr. Ladislav Kováč PhD. - opr. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava IČO: 35 942 436 - príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Z 1187/15, Z 1188/15, Z 1189/15, Z 1190/15, Z 1191/15 - VZ 255/15

Iné údaje: LV 3144

Poznámka: Bez zápisu.

V zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného zabezpečovacieho práva. Vyššie uvedené záložné práva v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo. Pri speňažení predmetu dražby vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich

Spôsob stanovenia ceny

Znalecký posudok č. 21/2016 vypracoval dňa 28.01.2016 znalec Ing. Jana Hurtišová, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 17 257/06-51 zo dňa 20. decembra 2006 pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie: 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: 914 114. Všeobecná hodnota predmetu dražby je znaleckým posudkom stanovená na sumu vo výške 701.000,00 EUR.

Podmienky odovzdania

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Najnižšie podanie
175.250,- EUR
Minimálne prihodenie
5.000,-EUR
Zábezpeka
 • Výška 10.000,-EUR
 • Lehota Najneskôr do otvorenia dražby.
 • Vrátenie a. bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom c. vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
 • Spôsob zloženia

  a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka

  b. zložením v hotovosti na účet dražobníka

  c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

  d. bankovou zárukou

  e. formou notárskej úschovy

 • Doklad zloženia a. originál výpisu z bankového účtu – dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky b. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky e. originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z. č. 527/2002 Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo VS uvedie číslo dražby.
Dátum obhliadky

1. obhliadka: 23.01.2017 o 10:00 hod

2. obhliadka: 24.01.2017 o 10:00 hod

Miesto obhliadky
Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby po predchádzajúcom ohlásení, a to na t. č.: 0948 663 906
Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.

Minimálne prihodenie
5.000,-EUR