Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 07/2016

 • Číslo dražby 07/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník AUKCIE LEGAL s.r.o.
  IČO: 46902830
  Sládkovičova 13
  01001 Žilina
  Zapísaný na Okresný súd Žilina oddiel Sro vložka 58184/L
 • Miesto konania ByPo spol. s r.o., A. Bernoláka 6, Ružomberok 034 01
 • Dátum konania 3.1.2017 10.30 hod.
 • Kolo druhé
Licitátori
 • JUDr. Ing. Martin Chlapík
  Nar.: 11.02.1972
  Sládkovičova 167/13
  01001 Žilina
Súvisiace odkazy
Predmet

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, k. ú. Ružomberok, obec Ružomberok, okres Ružomberok, zapísané na LV č. 12520, a to: byt č. 15, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 17, v bytovom dome súp. č. 6006 na ul. Ž. Silbigera v Ružomberku, postavenom na pozemku parcela registra „C“ číslo 16508 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 814/20366.

Opis

Predmet dražby sa nachádza v murovanom obytnom dome postavenom v roku 1946, súp. č. 6006 postavenom na pozemku parc. č. 16508 v Ružomberku. Obytný dom je murovaný so sedlovou strechou krytou pozinkovaným plechom. Schodište je s povrchom z PVC. Dom je vykurovaný lokálne plynovými gamatkami, v dome je rozvod vody, elektriny a kanalizácie. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach je podľa aktuálneho listu vlastníctva 814/20366.

Stav opis

Výmera podlahovej plochy bytu je 80,38 m2. Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, chodby, pivničných priestorov.  S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadená a príslušenstva domu. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na zachovanie podstaty a bezpečnosti a sú určené na spoločné užívanie najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, zádveria, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie.  Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, sú to najmä telefonické rozvody, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody a prípojky.

Práva a záväzky

LV č. 12520

POZNÁMKY:

Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie EX 1106/2012 ( Mgr. Dušan Čerešňa, súdny exekútor, Andreja Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava) predajom a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. CKN č. 16508 a na spoluvlastnícky podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; -P 886/12; pvz 2413/12

Exekučný príkaz EX 1106/2012 ( Mgr. Dušan Čerešňa, súdny exekútor, Andreja Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava) na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. CKN č. 16508 a na spoluvlastnícky podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; -P 1090/12;PVZ 3038/12;

Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 856/2013 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť byt č. 15, č. vchodu 17, 1.p., v obytnom dome s.č. 6006 na pozemku C KN parc. č. 16508, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 814/20366; (JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor, Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok); - P 607/2013;

Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 856/2013 (JUDr. Jaromír

Pavlík - súdny exekútor, Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok) predajom nehnuteľností - byt č. 15, č. vchodu 17, 1.p., v obytnom dome s.č. 6006 na pozemku C KN parc.č. 16508 a spoluvlastnícky podiel 814/20366 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; - P 814/13

Exekučný príkaz EX 183/08 (Franišek Radzo, súdny exekútor, Radlinského 1728/47, Dolný Kubín) na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: byt č.15/1. p., vchod č. 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parcele č.16508 . Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 814/20366; P1 157/08;

Byt 15/1, vchod 17- Exekučný príkaz EX 3629/2007 ( Mgr. Ing. Ivan Šteiner, súdny exekútor, Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom) na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti: byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. č. 16508 a na podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; P1 187/08;

Byt 15/1, vchod 17- Exekučný príkaz EX 3629/2007 ( Mgr. Ing. Ivan Šteiner, súdny exekútor, Lipová7, Nové Mesto nad Váhom) na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. č. 16508 a na podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; P1 188/08; Byt 15/1, vchod 17- Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 3629/2007 ( Mgr. Ing. Ivan Šteiner, súdny exekútor, Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom) zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti: byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. č. 16508 a na podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; P2 211/08; Byt 15/1, vchod 17- Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 183/08 ( František Radzo, súdny exekútor, Radlinského 1728/47, Dolný Kubín) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. č. 16508 a na podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; P2 150/08; Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie EX 1356/13 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti byt č. 15, č. vchodu 17, 1.p., v obytnom dome s.č. 6006 na pozemku C KN parc.č. 16508, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 814/20366; (JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor, Poľná 31/23, Ružomberok); - P 818/2013; Osvedčenie o dedičstve 9D/92/2014; Z 2021/2016; č.z. 2902/16;

ČASŤ ,,C,, ŤARCHY

B31, byt 15/I, vchod17; -zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov za neplnenie preddavkov do fondu prevádzky, údržby, opráv a platby za poskytované služby, -V 1685/04; Exekučný príkaz EX 183/08 (Franišek Radzo, súdny exekútor, Radlinského 1728/47, Dolný Kubín) na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: byt č.15/1. p., vchod č. 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parcele č.16508 . Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu 814/20366; Z 1401/08; Byt 15/1, vchod 17- Exekučný príkaz EX 3629/2007 ( Mgr. Ing. Ivan Šteiner, súdny exekútor, Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom) na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. č. 16508 a na podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; Z 1654/08; Exekučný príkaz EX 1106/2012 ( Mgr. Dušan Čerešňa, súdny exekútor, Andreja Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava) na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - byt č. 15/1, vchod 17 v obytnom dome s. č. 6006 na parc. CKN č. 16508 a na spoluvlastnícky podiel 814/20366 na spoločných častiach a zariadeniach domu; - Z 3869/12;PVZ 3038/12; Exekučný príkaz EX 856/2013 (JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor, Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - byt č. 15, č. vchodu 17, 1.p., v obytnom dome s.č. 6006 na pozemku C KN parc.č. 16508 a spoluvlastnícky podiel 814/20366 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; - Z 2783/13; Exekučný príkaz EX 856/2013 (JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor, Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok) predajom nehnuteľností - byt č. 15, č. vchodu 17, 1.p., v obytnom dome s.č. 6006 na pozemku C KN parc.č. 16508 a spoluvlastnícky podiel 814/20366 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; - Z 3203/13; Exekučný príkaz EX 1356/2013 (JUDr. Mgr.Vladimír Zachar PhD. - súdny exekútor, Poľná 31/23, Ružomberok) na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - byt č. 15, č. vchodu 17, 1.p., v obytnom dome s.č. 6006 na pozemku C KN parc.č. 16508 a spoluvlastnícky podiel 814/20366 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; - Z 75/14;

Odhad ceny

Cena predmetu dražby bola stanovená podľa § 12 ods. 1 zák. č. 527/2005 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe znaleckého posudku č. 94/2016 znalca Ing. Jozefa Stehlíka, Pod Skalkou 809/11 A, Žilina – Považský Chlmec, vo výške 20.900 Eur.

Výška ceny

18.800 Eur

Najnižšie podanie
bolo urobené