Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. 7497/2016

 • Číslo dražby 7497/2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
  IČO: 36706655
  Kpt. Nálepku 31
  93405 Levice
  Zapísaný na Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka 19030/N
 • Miesto konania Hotel Astrum Laus, Ul. P.O.Hviezdoslava 5859/2A, Levice, salónik na 1. poschodí
 • Dátum konania 9.1.2017 10:00
 • Kolo 1.
Licitátori
 • Ing. Štefan Ágh
  Nar.: 27.07.1944
  Kpt. Nálepku 31
  934 05 Levice
Súvisiace odkazy
Predmet

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vráble, obec: Vráble, okres: Nitra, zapísané na LV č. 4520, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B1:

 1. rodinný dom súp. číslo 1856, postavený na  pozemku  parc. č. 2530/2
 2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 2530/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 849m², pozemok -  parcela registra „C“KN  parc. č. 2530/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 104m²,

Podiel 1/1

Opis
 1. Rodinný dom súp. číslo 1856, postavený na  pozemku  parc. č. 2530/2 na novovytvorenej Orechovej ulici v obci Vráble. Dispozične ide o rodinný dom bez podpivničenia s obytným podkrovím. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, obývacia izba, komora, kotolňa s kúpeľňou a WC a predsieň. Schodiskom je prístupné podkrovie, kde sa nachádzajú 4 obytné miestnosti a kúpeľňa s WC.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie o výmere 103,49 m2.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy  s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko na poschodie majú povrchovú úpravu z mäkkého dreva s podstupnicami.  Strechu tvorí krov valbový. Krytina strechy na krove tvorí značková skladaná škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok s obkladom fasád zo zateplovacieho materiálu.  Úpravy vnútorných povrchov tvoria omietky  vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené drevené a okná drevené s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové.  Podlahy obytných miestností a ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne pozostáva z sporáka plynového s elektrickou rúrou, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo plastové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál, ďalej  kozub  s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie tvorí ústredné vykurovanie  podlahové teplovodné. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je v zásobníkovom ohrievači. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie je elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom má bleskozvod. Elektrický rozvádzač je  s automatickým istením.  Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. Ďalej sa jedná o klimatizačnú jednotku a Solárny systém.

2. Nadzemné podlažie o výmere 103,49 m2.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy  s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky na báze umelých látok doplnené o obklady fasád z tepelnoizolačného materiálu. Úpravy vnútorných povrchov sú omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené drevené a  okná drevené s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety drevené. Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová s vírivkou, umývadlo,  samostatná sprcha, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou,  pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla,  záchod splachovací so zabudovanou nádržkou v stene.

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - podlahové teplovodné

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná

B)   Garáž  o rozmeroch 2,8*5,5 m výmere 15,40 m2, postavená v roku 2012 s automatické otváranie s diaľkovým ovládaním.

C)    Príslušenstvo

-  Záhradný domček o rozmeroch 3,85*2,00 m výmere 7,70 m2, postavený v roku 2007.

- Oplotenie uličné murované do hrúbky 20 cm, dĺžka plota 16,80 m, výmera 30,24 m2, plotové vráta a vrátka po 1 ks, plot bol postavený v roku 2006.

-  Oplotenie ostatné, dĺžka plota 77,30 m, výmera 123,68 m2, plot bol postavený v roku 2006.  

- Studňa vŕtaná, hĺbka 9,00 m, priemer 250 mm, zhotovená v roku 2004.

- Vodovodná prípojka DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu z PVC o dĺžke 10 bm, zhotovená v roku 2006.

- Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o výmere 1,65*1,4*1,4 = 3,23 m3, zhotovená v roku 2006.

- Armatúrna šachta pri bazéne o rozmeroch 2,3*3,05*2,15+1,9*1,8*1,55 = 20,38 m3 zhotovená v roku 2006.

-  Záhradný vodovod podzemný rozvod DN 25 mm, o dĺžke 320 bm, zhotovený v roku 2006.

- Prípojka kanalizácie prípojka kanalizácie DN 150 mm- potrubie plastové, dĺžka 16 bm zhotovená v roku 2006.

-  Prípojka plynu o priemere DN 25 mm dĺžka 12 bm zhotovená v roku 2006.

- Prípojka el. energie NN káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm dĺžka 14 bm zhotovená v roku 2006.

- Spevnené plochy betónové dlaždice - kladené do malty na podkladný betón o výmere 85,9 m2 zhotovené v roku 2006

- Spevnené plochy- zámková dlažba, zámková betónová dlažba - kladené do piesku o výmere 106,70 m2 zhotovené v roku 2006

- Vonkajší bazén o výmere 58,97 m3 zhotovené v roku 2013.

- Drevený altánok z drevenej  konštrukcie, strecha, čiastočne. výplň stien, zhotovený v roku 2008.

- Drevený prístrešok za domom z drevenej  konštrukcie, strecha, čiastočne. výplň stien, zhotovený v roku 2012

Stav opis

Rodinný dom je nový a bol postavený a daný do užívania v roku 2006. Ostatné súvisiace príslušenstvo ktoré slúži k bezpečnému a pohodlnému príjemnému bývaniu bolo zrealizované postupne od r. 2006 až po rok 2013.

Práva a záväzky

• Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa V 4482/11 zo dňa 17.8.2011 na nehnut.reg.,C' p.č.2530/1, 2530/2, stavba: rodinný dom s.č.1856 na p.č.2530/2 - 574/2011, V 4486/11 - 702/11

• Exekučný príkaz EX 7202/14-49 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C' parc.č.2530/1, 2530/2 spolu s rod.domom s.č.1856 (EÚ Vráble - JUDr.Anetta Demešová), v prospech oprávneného Verner Kováč (11.02.1976) Vráble, podľa Z 279/15 - 257/15

• Exekučný príkaz EX 8742/16-20 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C' parc.č.2530/1, 2530/2 spolu s rod.domom s.č.1856 (EÚ Vráble - JUDr.Anetta Demešová), v prospech oprávneného Svetlana Némethová (06.05.1968) Vráble, podľa Z 10668/16 - 1654/16

Poznámky:

- Začatie výkonu záložného práva veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 (IČO: 00 686 930) zavkladované pod V 4482/11 predajom na dražbe nehnut. registra ,C' parc.č.2530/1, 2530/2 spolu s rodinným domom s.č.1856 na parc.č.2530/2, podľa P 1043/16 - 1241/16

- Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. A 40/2016, dňa 09.01.2017 o 10:00 hod. na nehnut. registra 'C' parc.č.2530/1, 2530/2 spolu s rodinným domom s.č.1856, dražobník Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. Levice (IČO: 36 706 655), na návrh veriteľa Tatra banka, a.s. Bratislava (IČO: 00 686 930), podľa P 1373/16 - 1546/16

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 10668/2016

Odhad ceny

podľa ZP č.189/2016 zo dňa 09.11.2016

Výška ceny

150.000,- €

Najnižšie podanie
119.000,- €