Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003671
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 2 – izbový Byt č. 3 na ulici I. Madácha vo Veľkom Krtíši
2017-X003670
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 Byt č. 5 v bytovom dome
2017-X003669
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 Byt č. 108, sídl. Rúbanisko III č.
2017-X003668
22.6.2017
Dražba 16.6.2017 Oceňovaný dom s.č. 47 je postavený v radovej zástavbe s ďalším rodinným domom v spoločnom dvore. Prístup k domu je cez pozemok p.č. 353 (spolo…
2017-X003667
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Nehnuteľnosti z listu vlastníctva 1298 k.ú. Čemerné obec Vranov nad Topľou sú parcely 1404/2 a 1404/3 sa nachádzajú v intraviláne obce Vranov …
2017-X003666
22.6.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
36865265
Dražba 14.7.2017 Rozostavaný bytový dom na parc.č.74/14 je pôvodne navrhnutý ako 4-podlažný.V čase obhliadky boli zhotovené tri podlažia a zastrešenie.Jedná sa… Bratislava Bratislavský
2017-X003665
22.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.7.2017 Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Budmerice mimo zastavaného územia obce. Prístup je po spevnených betónových panelov. Ulica prechádz… Bratislava Bratislavský
2017-X003664
22.6.2017
INSOLVENCY GROUP, k.s.
48106364
Dražba 20.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003663
22.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 20.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003662
22.6.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Vajnorská 15-17 v Bratislave zastúpený správcom: NOVBYT, s.r.o.
44524676
Dražba 21.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003661
22.6.2017
Igor Laš
Dátum narodenia: 13.11.1968
Dražba 4.7.2017 Žilina Žilinský
2017-X003660
22.6.2017
Ing. Marian Mikuš správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Harvan
Dátum narodenia: 09.11.1973
Dražba 4.7.2017 Stavba s.č. 50 je situovaná na vedľajšej ulici v centrálnej časti obce Malužiná na par.č. 49/1. Podľa vyjadrenia susedov a zodpovedných pracov… Bratislava Bratislavský
2017-X003659
22.6.2017
Andrej Rácz, rod. Rácz
Dátum narodenia: 16.11.1993
Dražba 26.7.2017 Rodinný dom súpisné číslo 153 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 231 v obci Jelšovce. Dom je jednopodlažný, nižšieho štandardu, murovaný z … Svätoplukovo Nitriansky
2017-X003658
22.6.2017
Matúš Kuric, rod. Kuric
Dátum narodenia: 10.06.1992
Dražba 26.7.2017 Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 (jedna polovica) na nehnuteľnostiach, ktorými sú rodinný dom súpisné číslo 467, o… Rastislavice Nitriansky
2017-X003657
22.6.2017
Borislav Šiko
Dátum narodenia: 01.10.1980
Dražba 26.7.2017 Rodinný dom na parcele číslo KN-C 817/66 - je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, rodinn… Pliešovce Banskobystrický
2017-X003684
22.6.2017
Dražba - správca dane Žilina Žilina Žilinský
2017-X003655
21.6.2017
Dražba 14.6.2017 Rozostavaný rekonštruovaný rodinný dom s.č. 124 v k.ú. Betlanovce
2017-X003654
21.6.2017
Dražba 16.6.2017 Rodinný dom súpisné č. 803, v obci Bojnice, na ulici Martina Rázusa 803/33, postavený na parcele č. 583 a pozemky, parcely registra "C&qu…
2017-X003653
21.6.2017
Dražba 16.6.2017 Trojizbový byt č. 8, na 4.p., vo vchode č. 8, na ulici Urbárska v meste Prievidza, v bytovom do…
2017-X003652
21.6.2017
Dražba 12.6.2017 Oceňovaný byt sa nachádza na 1. poschodí, obytného domu na Haanova č.19 so súp. číslom 2602, na parcele č. 245, v Bratislave, k.ú. Petržalka