Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Predaj majetku

JUDr. Tomáš Vaňo

 • Správca JUDr. Tomáš Vaňo
  Záhumenská 23
  841 06  Bratislava
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca
  Kovometal, a.s.
  Mlynské NIvy 56
  811 01 Bratislava
Súvisiace odkazy
Zverejňuje text

Správca konkurznej podstaty ponuka na predaj mimo dražby v III. ponukovom kole nehnuteľnosti úpadcu, vedené na  LV č. 7821- bez pozemkov:

súpisné číslo 10089 na parcele 1296/3 administratívna budova

súpisné číslo 10793 na parcele 1296/5 výrobno-prevádzková budova

súpisné číslo 10794 na parcele 1296/2 administratívna budova

všetko v k.ú.  Prievidza, za najvyššie ponúknutú cenu 

Lehota na podanie ponúk je do 20.1.2017 do  12.00 hod. Záujemcovia doručia kontaktnej osobe ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom ,, Konkurz 3K 27/01 súťaž-neotvárať“ , na adresu JUDr. Karol Mečiar, advokát,  Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.

Podmienky ponukového konania a predaja  má k dispozícii  kontaktná osoba JUDr. Karol Mečiar,   čo je podmienka zaradenia do súťaže, Otváranie obálok z návrhom kúpnej ceny za nehnuteľnosti sa uskutoční na Krajskom súde v Bratislave,  dňa  26.1.2017  o 10.00 hod , č.d. 193, na 1, poschodí u súdnej tajomníčky p. Bábikovej. 

Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 10 dní od otvorenia obálok. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené návrhy.

Bratislava, 9.1.2017

 

JUDr. Tomáš Vaňo

správca

 

Dátum
12.1.2017