Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rozhodnutie / oznámenie orgánu verejnej moci

Žilinský samosprávny kraj

  • Oznamovateľ Žilinský samosprávny kraj
    Komenského 48
    011 09  Žilina
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
  • Dátum oznámenia 1.1.0001
Súvisiace odkazy
Zverejňuje text

R O Z H O D N U T I E

 

       Žilinský samosprávny kraj, lekár samosprávneho kraja  ako orgán príslušný podľa ustanovenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti  o  zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia rozhodol

 

t a k t o :

 

      Žiadosti  MUDr. Júlie Slameňovej, narodenej 31.07.1958, bytom  ul. Puškinova č. 1/14, 036 01 Martin, IČO: 33 580 391, sa   v y h o v u j e  a povolenie na  prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckom povolaní zubný lekár, v študijnom odbore zubné lekárstvo a v špecializačnom odbore stomatológia, vydané Žilinským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva č.  08426/2006/OZ zo dňa  29. decembra 2006 sa dňom    

31.  januára 2017    z r u š u j e .

O d ô v o d n e n i e :

       MUDr. Júlia Slameňová požiadala dňa 02.12.2016 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckom povolaní zubný lekár, v študijnom odbore zubné lekárstvo a v špecializačnom odbore stomatológia, z dôvodu zmeny prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia z fyzickej osoby na právnickú osobu a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia

 

Poučenie:     

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Ministerstvu zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.

 

 

 

                                                                                 MUDr. Mária Bohušová

                                                                               lekár samosprávneho kraja   

 

 

 

Rozhodnutie dostanú:

 

-          MUDr. Júlia Slameňová, bytom Hrdinov SNP 8726/21E, 036 01 Martin – Podháj

-          K spisu

 

Na vedomie:

 

-          Regionálna komora zubných lekárov

-          Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.    

-          Union zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Daňový úrad  Martin

-          Krajská správa štatistického úradu Žilina

-          Ministerstvo zdravotníctva SR

-          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

-          Mesto Martin 

Dátum
12.1.2017