Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rozhodnutie / oznámenie orgánu verejnej moci

Žilinský samosprávny kraj

  • Oznamovateľ Žilinský samosprávny kraj
    Komenského 48
    011 09  Žilina
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
  • Dátum oznámenia 1.1.0001
Súvisiace odkazy
Zverejňuje text

R O Z H O D N U T I E

 

       Žilinský samosprávny kraj, lekár samosprávneho kraja  ako orgán príslušný podľa ustanovenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti  o  zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia rozhodol

t a k t o :

        Žiadosti  MUDr. Jely Turskej, narodenej 07.01.1960, bytom  Plavisko 75/35, 034 01 Ružomberok IČO:  31 904 751 sa   v y h o v u j e  a povolenie na  prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulancie  v odbore všeobecné lekárstvo vydané Žilinským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva č. 05749/2006/OZ  zo dňa  16. augusta 2006 sa dňom

    

31. decembra 2016    z r u š u j e .

O d ô v o d n e n i e :

 

       MUDr. Jela Turská  požiadala dňa 15.11.2016 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo,  z dôvodu zmeny zdravotníckeho zariadenia z fyzickej osoby na právnickú osobu a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Žilinský samosprávny kraj - § 54 ods.1 a 2 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní.  Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom  pri splnení podmienok V. časti Občianskeho súdneho poriadku. 

 

 

                                                                                MUDr. Mária Bohušová

                                                                               lekár samosprávneho kraja   

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie dostanú:

 

-          MUDr. Jela Turská, bytom Plavisko 75/35, 034 01 Ružomberok

-          K spisu

 

Na vedomie:

 

-          Slovenská lekárska komora

-          Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.    

-          Union zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

-          Daňový úrad  Ružomberok

-          Krajská správa štatistického úradu Žilina

-          Ministerstvo zdravotníctva SR

-          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

-          Mesto  Ružomberok 

Dátum
12.1.2017