Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rozhodnutie / oznámenie orgánu verejnej moci

Žilinský samosprávny kraj

  • Oznamovateľ Žilinský samosprávny kraj
    Komenského 48
    011 09  Žilina
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
  • Dátum oznámenia 1.1.0001
Súvisiace odkazy
Zverejňuje text

R O Z H O D N U T I E

      Žilinský samosprávny kraj, lekár samosprávneho kraja  ako orgán príslušný podľa ustanovenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti  o  zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia rozhodol

t a k t o :

      Žiadosti  spoločnosti DIAGNOSTIKA VK, s.r.o., 023 53 Staškov 47, IČO: 36 792 560, zastúpenej konateľom Andrejom Vancelom, bytom 023 53 Staškov 47, sa  v y h o v u j e  a povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – ambulancii   špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore rádiológia, vydané Žilinským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva č.  2117/2008/OZ zo dňa 28. februára 2008 sa dňom    

31. decembra 2016    z r u š u j e .

O d ô v o d n e n i e :

       Spoločnosť DIAGNOSTIKA VK, s.r.o., 023 53 Staškov 47, IČO: 36 792 560, zastúpenej konateľom Andrejom Vancelom, bytom 023 53 Staškov 47, požiadala dňa 18.11.2016 o zrušenie povolenia poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – ambulancii   špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore rádiológia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Zároveň vo vzťahu ku príslušnej zdravotnej dokumentácii, ktorá sa nachádza v zdravotníckom zariadení účastníka konania, v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je poskytovateľ povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi príslušného samosprávneho kraja; pri zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je povinný umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie ten, komu sa licencia alebo povolenie zrušilo.

Poučenie:     

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Ministerstvu zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.

 

 

                                                                                 MUDr. Mária Bohušová

                                                                               lekár samosprávneho kraja   

 

 

 

 

Rozhodnutie dostanú:

 

-          spoločnosť DIAGNOSTIKA VK, s.r.o., 023 53 Staškov 47

-          K spisu

 

Na vedomie:

 

-          Slovenská lekárska komora

-          Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.    

-          Union zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Daňový úrad Čadca

-          Krajská správa štatistického úradu Žilina

-          Ministerstvo zdravotníctva SR

-          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

-          Mesto Žilina

Dátum
12.1.2017