Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2015

Štatistika je vypočítaná dňa sobota, 31. decembra 2016 pre 186701 slovenských firiem so závierkou v roku 2015

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Na danej vzorke 186 701 firiem bolo 68% spoločností s tržbami do 100 tis. €.
Od 2 do 10 mil. € malo tržby 3,6% firiem. Iba 1,2% firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. €.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa tržieb

Kategórie tržieb - počet firiem201320142015
do 100 tis. € 98 325 116 621 126 936
100 až 500 tis. € 27 707 32 493 35 150
500 tis. až 2 mil. € 12 355 14 009 15 781
2 až 10 mil. € 5 343 5 834 6 659
nad 10 mil. € 1 772 1 951 2 175
Spolu 145 502 170 908 186 701

Zisk rástol o 31%, EBITDA o 18% a tržby o 11%

Z grafu je zrejmý každoročný nárast tržieb. Z roku 2014 na 2015 to predstavuje rast 11%. Zisk o 31% a EBITDA o 18%.
Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky ako aj s daňovými licenciami.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa zisku

RokTržbyZiskEBITDA
2013 162 884 339 145 € 5 088 578 146 € 15 911 210 938 €
2014 175 194 969 536 € 5 989 244 376 € 14 162 061 283 €
2015 193 647 987 279 € 7 869 203 697 € 16 730 651 936 €

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 56,7%

Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 13%.
Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.

Počty201320142015
Zisk 72 925 93 840 105 796
Nulové hodnoty 10 394 6 275 6 298
Strata 62 183 70 793 74 607

Aké dane platia firmy?
Najviac firiem platí daňovú licenciu 960 €

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie firiem podľa splatnej dane. Najväčší počet firiem zaplatilo daň vo výške daňovej licencie, a to 960 €. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa splatnej dane

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 20 234 12 959 986 €
1 € až 479 € 4 545 1 051 491 €
480 € 36 433 17 574 901 €
481 € až 959 € 11 882 7 765 163 €
960 € 44 451 42 658 285 €
961 € až 2879 € 27 185 43 808 258 €
2880 € 4 476 12 885 128 €
Vačšia ako 2880 € 37 495 2 597 852 905 €

Počet firiem, ktoré neplatili daň stále klesá

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu firiem, ktoré platili nulovú až zápornú daň. Obrovská zmena je z roku 2013 na 2014, po zavedení daňových licencií. Z roku 2014 na 2015 je zaznamenaný takisto pokles počtu firiem s nulovou až zápornou daňou.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa splatnej dane

RokPočet firiem s nulovou
alebo zápornou daňou
2015 20 234
2014 25 227
2013 77 589

Na skúmanej vzorke sme zaznamenali medziročný rast splatnej dane z príjmu. Po zavedení daňových lincencií bol z roku 2013 na 2014 zaznamenaný rast splatnej dane vo výške 30%. V nasledujúcom roku sa tento rast spomalil, ale stále pretrváva. Na analyzovanej vzorke údajov predstavuje rast 12,2%.

RokVývoj splatnej dane z príjmu
2015 2 736 556 117 €
2014 2 438 486 480 €
2013 1 871 876 653 €

Podľa novely Obchodného zákonníka 26% firmám hrozí kríza

Od 1.januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4% aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).
Nezistiteľný pomer je v prípadoch, ak riadky účtovnej závierky, ktoré vstupujú do výpočtu (záväzky) neboli vyplnené alebo boli nulové.

Vlasntné imanie / záväzky za rok 2015Počet
Hroziaca kríza - menej ako 4% 49 539
Viac ako 4% 130 326
Pomer nezistiteľný 6 836

Rebríček slovenských firiem zostavený podľa výšky splatnej dane za rok 2015.

Kompletný rebríček firiem zoradených podľa výšky splatnej dane nájdete na tomto odkaze »
Údaje uvedené šedou farbou predstavujú dáta za rok 2014.

Rebríček slovenských firiem zostavený podľa výšky dane z príjmu za rok 2015.

Kompletný rebríček firiem zoradených podľa výšky dane z príjmu nájdete na tomto odkaze »
Údaje uvedené šedou farbou predstavujú dáta za rok 2014.