Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 23K/2/2018

  • Spisová značka 23K/2/2018
  • Prvý a posledný záznam 20.8.2018 - 28.3.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
8.3.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
11.2.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
11.2.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
29.1.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
21.12.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
21.12.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
21.12.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Barkoci Maňa Nitriansky
3.12.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
11.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
1.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky