Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/77/2016

  • Spisová značka 4K/77/2016
  • Prvý a posledný záznam 5.12.2016 - 9.10.2017
  • Dlžník/Úpadca Elena Kováčová
    Krtíšska 273/32
    991 22 Bušince

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
13.9.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
23.8.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
4.8.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bušince Banskobystrický
22.5.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
26.4.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
25.4.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
10.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
10.3.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
7.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bušince Banskobystrický
3.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
16.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
16.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bušince Banskobystrický
20.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bušince Banskobystrický