Konkurzné konanie č. 25K/41/2016

  • Spisová značka 25K/41/2016
  • Prvý a posledný záznam 24.10.2016 - 17.1.2017
  • Dlžník/Úpadca Richard Puha
    Hlavná ulica 150/73
    93002 Vieska

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.1.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský
27.12.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
27.12.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
30.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
30.11.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
25.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský
15.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský