Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 25K/41/2016

  • Spisová značka 25K/41/2016
  • Prvý a posledný záznam 24.10.2016 - 25.10.2017
  • Dlžník/Úpadca Richard Puha
    Hlavná ulica 150/73
    93002 Vieska

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský
7.7.2017
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Michal na Ostrove Trnavský
30.6.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Michal na Ostrove Trnavský
1.6.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Michal na Ostrove Trnavský
28.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský
17.1.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský
27.12.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
27.12.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
30.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
30.11.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Tibor Timár Vieska Trnavský
25.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský
15.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vieska Trnavský