Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/51/2016

  • Spisová značka 31K/51/2016
  • Prvý a posledný záznam 31.8.2016 - 9.10.2017
  • Dlžník/Úpadca Peter Antaš
    Hrabušice -
    05315 Hrabušice

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
21.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
21.4.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
9.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
6.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
15.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
6.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
16.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
16.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
16.1.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Čepček Hrabušice Košický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
3.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
24.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický
23.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrabušice Košický