Konkurzné konanie č. 4K/82/2016

  • Spisová značka 4K/82/2016
  • Prvý a posledný záznam 14.12.2016 - 22.5.2017
  • Dlžník/Úpadca Radovan Antal
    Námestie 1.mája 461/9
    97646 Valaská

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.5.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Valaská Banskobystrický
17.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
9.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
7.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
2.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
17.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
17.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
17.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Valaská Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Valaská Banskobystrický
28.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Valaská Banskobystrický