Konkurzné konanie č. 4K 75/2016

  • Spisová značka 4K 75/2016
  • Prvý a posledný záznam 29.11.2016 - 23.6.2017
  • Dlžník/Úpadca Ján Výbošťok
    Obrancov mieru 185/1
    96001 Zvolen

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.6.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
5.5.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
25.4.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
19.4.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
28.3.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
21.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
8.3.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
6.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
1.3.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
2.2.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
13.1.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
20.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický