Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/17/2016

  • Spisová značka 1K/17/2016
  • Prvý a posledný záznam 5.10.2016 - 8.11.2017
  • Dlžník/Úpadca Andrea Pekárová
    Štúrova 1665
    02201 Čadca

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
18.10.2017
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
22.8.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
30.5.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
22.5.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
22.5.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
20.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
9.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
12.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
10.1.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
23.12.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
9.11.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
9.11.2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
3.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
18.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský