Konkurzné konanie č. 1K/17/2016

  • Spisová značka 1K/17/2016
  • Prvý a posledný záznam 5.10.2016 - 20.2.2017
  • Dlžník/Úpadca Andrea Pekárová
    Štúrova 1665
    02201 Čadca

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
9.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
12.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
10.1.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
23.12.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
9.11.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
9.11.2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Mária Kostolná Čadca Žilinský
3.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
18.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský