Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/6/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 1K/6/2016
  • Prvý a posledný záznam 5.2.2016 - 22.7.2019
  • Detekcia ukončenia: 11.6.2019ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku
  • Dlžník/Úpadca Ján Ridzoň
    Jilemnického 465
    97645 Hronec

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.7.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
4.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
11.6.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
27.3.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
7.12.2018
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
23.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
17.10.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
17.10.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
16.4.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
19.10.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
6.10.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
9.6.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
26.5.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
23.5.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
16.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
23.11.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
7.10.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
5.9.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
5.9.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
30.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
5.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
5.8.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
1.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
26.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
22.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
22.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
1.3.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický