Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 37K/5/2017

  • Spisová značka 37K/5/2017
  • Prvý a posledný záznam 26.4.2017 - 7.4.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
7.4.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
19.2.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
20.5.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
15.4.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
20.3.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
20.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
18.1.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
25.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
22.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
6.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
19.2.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
16.1.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
8.12.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
20.11.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
16.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
9.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
29.9.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
14.9.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
14.9.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
13.9.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
18.8.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
18.8.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Benčura Bratislava Bratislavský
10.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
19.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský