Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 37K/63/2019

  • Spisová značka 37K/63/2019
  • Prvý a posledný záznam 14.10.2019 - 3.11.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.11.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
1.10.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
25.9.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
4.9.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
21.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Most pri Bratislave Bratislavský
17.1.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
9.1.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
19.11.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
19.11.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
19.11.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Podolský Most pri Bratislave Bratislavský
14.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Most pri Bratislave Bratislavský
31.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Most pri Bratislave Bratislavský