Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/78/2016

  • Spisová značka 4K/78/2016
  • Prvý a posledný záznam 6.12.2016 - 25.10.2017
  • Dlžník/Úpadca HAMA s.r.o.
    Rudlovská cesta 64
    974 01 Banská Bystrica

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
8.9.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4.8.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
19.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
21.3.2017
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
3.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
17.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický