Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/10/2022 [ukončené]

  • Spisová značka 3K/10/2022
  • Prvý a posledný záznam 5.4.2022 - 21.11.2023
  • Detekcia ukončenia: 21.11.2023 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)
  • Dlžník/Úpadca TNŽ, s.r.o.
    Horný val 8/17
    01001 Žilina

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
17.10.2023
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
13.10.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
14.11.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
27.9.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
19.9.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.8.2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
4.8.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
4.8.2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
4.8.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
1.8.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
6.6.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
2.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
29.4.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
19.4.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský