Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/3/2017

  • Spisová značka 1K/3/2017
  • Prvý a posledný záznam 6.2.2017 - 18.3.2024

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.3.2024
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
13.3.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
9.1.2024
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
29.12.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
27.11.2023
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
10.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
28.9.2023
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
4.9.2023
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
28.8.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
3.8.2023
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
3.8.2023
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
3.3.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
28.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
28.7.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
28.7.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
22.5.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
9.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.12.2019
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
19.11.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
18.9.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
18.9.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
21.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
13.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
16.5.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
17.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
22.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
31.7.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Žilina Žilinský
20.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
7.7.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
3.7.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
29.6.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
13.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
26.5.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
23.5.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
16.5.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
19.4.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
3.4.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Andrea Šperková Žilina Žilinský
29.3.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
29.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
17.3.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
2.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský