Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 30K/37/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 30K/37/2016
  • Prvý a posledný záznam 24.10.2016 - 27.3.2024
  • Detekcia ukončenia: 22.1.2024 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.3.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Gelnica Košický
6.3.2024
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Gelnica Košický
22.1.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Gelnica Košický
7.10.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
8.8.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
26.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
14.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
4.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
15.10.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
27.4.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
12.6.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
26.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
17.10.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
13.9.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
15.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
27.10.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
25.9.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
31.8.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Gelnica Košický
6.6.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Gelnica Košický
5.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
5.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
25.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
22.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu Ing. Dagmar Prividi PhD. Gelnica Košický
22.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Dagmar Prividi PhD. Gelnica Košický
2.5.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
7.4.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Dagmar Prividi PhD. Gelnica Košický
7.4.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Dagmar Prividi PhD. Gelnica Košický
1.3.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Prividi PhD. Gelnica Košický
1.3.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Prividi PhD. Gelnica Košický
10.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
10.1.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
28.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
28.11.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický
15.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Gelnica Košický