Konkurzné konanie č. 2K/97/2016

  • Spisová značka 2K/97/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.12.2016 - 21.3.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
27.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
27.1.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
27.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
20.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický