Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 29K/1/2019 [ukončené]

  • Spisová značka 29K/1/2019
  • Prvý a posledný záznam 1.2.2019 - 22.6.2022
  • Detekcia ukončenia: 28.4.2022 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.6.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
24.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
28.4.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
8.10.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Forgáč Nitra Nitriansky
9.2.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
15.10.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Peter Forgáč Nitra Nitriansky
26.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
7.11.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Peter Forgáč Nitra Nitriansky
6.11.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Peter Forgáč Nitra Nitriansky
11.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
3.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
18.9.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marian Dobiš Nitra Nitriansky
13.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
5.8.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marian Dobiš Nitra Nitriansky
30.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marian Dobiš Nitra Nitriansky
8.7.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marian Dobiš Nitra Nitriansky
18.6.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marian Dobiš Nitra Nitriansky
18.6.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marian Dobiš Nitra Nitriansky
5.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
22.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
22.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
22.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky
8.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nitra Nitriansky